Klubikaardi kasutamise reeglid

I ÜLDSÄTTED


1. Olympic Casino Klubikaart on Olympic Entertainment Group AS aadress: Pronksi 19 Tallinn, reg. kood: 10011039, e-post: estonia@oc.eu (edaspidi Olympic Casino) poolt füüsilisele isikule väljastatav personaalne kaart (edaspidi Klubikaart), mille kasutajal on võimalik hasartmängus osaledes koguda boonuspunkte (edaspidi Boonuspunktid) ning saada allahindlusi pakutavatelt toodetelt ja teenustelt.
2. Klubikaart kehtib kõikides Olympic Casino kasiinodes.
3. Info Klubikaardi tasemete ja kehtivate soodustuste kohta on kättesaadav kodulehel www.olympic-casino.ee/Klubikaart. Olympic Casinol on õigus teha muudatusi Klubikaardi tingimustes, millest teavitatakse kodulehe kaudu.

 

II KLUBIKAARDI SAAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED


4. Klubikaardi saamiseks täidab isik vastavasisulise avalduse mille järel väljastatakse talle Klubikaart. Klubikaardi väljastamist allkirjastatud avalduse alusel käsitletakse lepingu sõlmimisena.
5. Klubikaart on Olympic Casino omand, selle kasutamise õigus on antud Klubikaardi kasutajale (edaspidi Kasutaja).
6. Klubikaardiga kaasnevate soodustuste saamiseks tuleb kaart esitada koos tellimusega.
7. Klubikaart on personaalne ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele. Klubikaardi kasutaja isiku tuvastamiseks võib teenindaja küsida tema isikut tõendavat dokumenti. Klubikaardi väärkasutamisel on Olympic Casinol õigus kaart sulgeda ja konfiskeerida.
8. Klubikaardi kaotamise või varguse korral tuleb sellest viivitamatult teavitada Olympic Casinot telefonil +372 630 5537 või lühinumbril 1677. Seejärel kaotatud või varastatud Klubikaart suletakse.
9. Uue Klubikaardi saamiseks peab Kasutaja pöörduma tema poolt vabalt valitud Olympic Casino mängukohta. Uue Klubikaardi väljastamistasu on 1 euro.
10. Juhul, kui Klubikaart on varastatud, kaotatud või muul viisil Kasutaja valdusest väljunud, ei vastuta Olympic Casino sellise Klubikaardiga tehtud toimingute ega Kasutajale tekkinud mistahes kahju eest.
11. Juhul, kui Kasutaja ei täida Klubikaardi taseme hoidmiseks vajalikke eeldusi, on Olympic Casinol õigus Kasutajale kohalduv tase ja sellega kaasnevad soodustused viia vastavaks tasemega, mille eeldused Kasutaja on täitnud. Seejuures võib Olympic Casino otsustada Kasutajale varasemalt väljastatud (kõrgema taseme) Klubikaarti mitte sulgeda, kuid soodustusi saab Kasutaja üksnes vastavalt sellele tasemele, mille eeldused on täidetud.
12. Olympic Casino jätab endale õiguse mitte väljastada kliendile Klubikaarti, seejuures puudub Olympic Casinol kohustus põhjendada Klubikaardi mitteväljastamise otsust.
13. Klubikaardi sulgemist saab Kasutaja taotleda igal ajal esitades selleks Olympic Casino’le kirjaliku avalduse.
14. Olympic Casinol on õigus sulgeda Klubikaart ning tühistada kogunenud Boonuspunktid järgmistel juhtudel:
a. kui Kasutaja ei ole 12 järjestikuse kuu jooksul Klubikaarti kordagi kasutanud (muu kokkuleppe puudumisel);
b. kui Klubikaarti on kasutatud vastuolus käesolevate tingimustega;
c. hasartmänguseaduse, käesolevate tingimuste, Olympic Casino mängureeglite või Olympic Casino poolt kehtestatud muude reeglite ja eeskirjade rikkumise korral Kasutaja poolt.
15. Olympic Casino ei vastuta Kasutajale tekkinud mis tahes kahju eest seoses Klubikaardi sulgemisega välja arvatud ulatuses ja juhul, kui kohalduva õiguse järgi ei ole selline vastutuse välistamine lubatud.

 

III KLUBIKAARDI BOONUSPUNKTIDE ARVESTUS


16. Boonuspunktide kogumiseks mänguautomaatidel tuleb Klubikaart mängu ajaks sisestada kaardilugejasse või mängulauas esitada enne mängu algust registreerimiseks klienditeenindajale.
17. Teenitavate boonuspunktide arv arvestatakse mängus tehtud panuste summas järgi ja sõltub antud mängu kohta kehtivast boonuspunktide arvestuse seadistusest.
18. Boonuspunkti väärtus rahaks vahetamisel on 100 Boonuspunkti = 1 euro. Minimaalselt saab rahaks vahetada 100 Boonuspunkti.
19. Boonuspunkte on võimalik kasutada kaupade ja teenuste eest tasumisel, kampaaniates osalemisel või vahetada rahaks kasiino kassas. Kasutaja Boonuspunktide saldo väheneb kasutatud Boonuspunktide võrra, kui Olympic Casino ei ole teisiti määranud.
20. Olympic Casino jätab endale õiguse muuta Kasutaja Boonuspunktide saldot juhul ja ulatuses, mille võrra saldo on muutunud süsteemi rikke, eksituse või pettuse tõttu.
21. Infot Kasutaja Boonuspunktide saldo kohta on võimalik saada kõikides Olympic Casino mängukohtades.
22. Boonuspunktid kehtivad 12 kuud peale Klubikaardi viimast kasutamist.
23. Boonuspunktid on seotud ainult vastava Kasutajaga, neid ei saa kinkida, müüa ega muul viisil üle kanda teistele isikutele.

 

IV MUUD TINGIMUSED


24. Olympic Casinol on õigus muuta käesolevaid Klubikaardi tingimusi informeerides Kasutajaid sellest vähemalt 1 (ühe) kuulise etteteatamisega Olympic Casino veebilehel www.olympic-casino.ee/Klubikaart ning Kasutaja poolt teatavaks tehtud e-posti aadressil. Tingimuste muudatustega mittenoustumisel on Kasutajal oigus Klubikaardist loobuda esitades kirjaliku avalduse. Kui Kasutaja ei esita (nimetatud tähtaja jooksul) muudetud tingimuste joustumise hetkeks Klubikaardi sulgemise avaldust, siis loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
25. Käesolevatele Olympic Casino Eesti AS Klubikaardi tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Klubikaardi tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus asjakohases Eesti Vabariigi kohtus.


V TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA


26. Isikuandmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (Pronksi 19, Tallinn; estonia@oc.ee). Ettevõtte andmekaitsespetsialist on Aare Reinsalu (+3726671072, Pronksi 19 Tallinn; estonia@oc.ee)
27. Olympic Casino töötleb Isikuandmeid Klubikaardi kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks.
28. Andmesubjekti poolt Klubikaardi taotlemisel esitatavad ja kaardi kasutamisel tekkivad Isikuandmed on vajalikud Klubikaardi opereerimise eesmärgil. Olympic Casinol ei ole võimalik väljastada Klubikaarti, kui Kasutaja jätab Klubikaardi taotlemiseks nõutavad Isikuandmed esitamata. Samuti ei ole võimalik arvestada Kasutajale Boonuspunkte, ega määrata Klubikaardi taset, kui Olympic Casino ei saa töödelda Klubikaardi kasutamisega seonduvaid Isikuandmeid.
29. Juhul, kui Kasutaja ei ole keelanud oma Isikuandmete kasutamist otseturunduslikul eesmärgil, võib Olympic Casino Kasutaja elektroonilisi kontaktandmeid kasutada oma toodete või teenuste otseturunduseks. Kasutajal on igal hetkel õigus keelata Isikuandmete kasutamine otseturunduseks.
30. Olympic Casinol on õigus jagada infot Kasutaja isikuandmete ja Klubikaardi kasutuse kohta teiste Olympic Entertainment Group AS ettevõtetega.
31. Isikuanmete vastuvõtjate kategooriad on: Employees in the shift, Casino manager, CRM department employees, Surveillance department employees, System administrator
32. Klubikaardi Kasutajate isikuandmeid ei edastata väljapoole EU/EEA-d.
33. Klubikaardi tasemete ja nendega seotud soodustuste arvestuseks kasutab Olympic Casino automatiseeritud otsuseid.
34. Klubikaardiga seotud Isikuandmeid säilitatakse 7 aastat pärast Klubikaardi viimast kasutamist.
35. Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu teda puudutavatele Isikuandmetele, samuti taotleda nende parandamist või kustutamist või Isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning õigus Isikuandmete ülekandmisele. Oma õiguste kasutamiseks palume pöörduda mängukoha teenindaja poole või saata digitaalallkirjaga varustatud avaldus e-posti aadressile Estonia@oc.eu.
36. Kasutajal on õigus esitada seoses tema Isikuandmete töötlemisega kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile saates digitaalallkirjaga varustatud avalduse e-posti aadressile info@aki.ee või pöördudes Andmekaitse Inspektsiooni aadressil Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn.

 

 

Võluv Las Vegas avab sulle oma uksed just siin samas Eestis!

Esmakülastaja olla on privileeg, sest just esimesel neljal külastustel ootab Sind Olympic Casinos tervitusjook ja mängualustusraha.
Loe lähemalt

Olympic klubikaardid

Olympic Casino kaardid on midagi enamat kui lihtsalt kliendikaart. Selle omanikule laieneb hulgaliselt suurepäraseid soodustusi ja eripakkumisi nii meie baarides kui ka erinevates kampaaniates. Lisaks on klubikaardiga võimalik teenida RAHA.
Loe lähemalt