Privaatsuspoliitika

Olympic Casino klientide isikuandmete töötlemise teavitus


Kehtiv alates: 02.07.2024


1.    Üldsätted


1.1.    Käesolev teavitus selgitab klientide isikuandmete töötlemist Olympic Casino kasiinodes ja klientide õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.
1.2.    Isikuandmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OEG) aadressiga Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu.
1.3.    OEG andmekaitsespetsialisti kontaktid on: DataProtectionOfficerEstonia@oc.eu, +3726671250, Pronksi 19, Tallinn 10124.
1.4.    OEG rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamist nõuame ka oma koostööpartneritelt, kellele kooskõlas käesolevate tingimustega isikuandmeid edastame. Küll aga isegi igasuguste asjakohaste tehniliste ning korralduslike kaitsemeetmete kasutamisel jäävad alles riskid, et isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine võib aset leida näiteks küberründe, elektrikatkestuse, tarkvaravea või mõne andmetele ligi pääseva isiku pahatahtliku tegevuse tulemusel. Sel juhul rikkumise tuvastamisel teeme kõiki mõistlikke pingutusi, et minimeerida klientidele tulenevat riski.
1.5.    Isikuandmete töötlemise sätted võivad sisalduda ka kliendi ja OEG vahel sõlmitud lepingutes. Sellisel juhul kohaldatakse sätete omavahelise vastuolu korral lepinguga kokkulepitut.
1.6.    Kui OEG muudab isikuandmete töötlemise teavitust, siis avaldab ta uuendatud versiooni oma kodulehel www.olympic-casino.ee.


2.    Kliendi õigused tema isikuandmete töötlemisel


2.1.    Kliendil on õigus saada teavet kas OEG töötleb tema isikuandmeid ning juhul kui töötleb, saada eelnimetatud andmetest koopia.
2.2.    Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.
2.3.    Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta isikuandmete töötlemise nõusolek (nt otseturunduse nõusolek), kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
2.4.    Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. OEG saab kustutada andmed, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui OEG huvid ei kaalu üle kliendi huve. Kustutamise õigus ei kohaldu andmetele, mida töödeldakse seadusliku kohustuste täitmiseks või lepingu alusel, kuni seadusest tulenev kohustus või lepingust tulenev kohustus kehtib.
2.5.    Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete (eelkõige õigustatud huvil põhinevale) töötlemisele ning piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud.
2.6.    Kliendil on õigus saada tema isikuandmeid, mida ta on ise esitanud, struktureeritult ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik) teistele ettevõtetele edastamiseks.
2.7.    Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile esitades see e-kirjaga aadressile info@aki.ee või minnes Tatari 39, Tallinn.
 

3.    Töödeldavad isikuandmed ning nende allikad


3.1.    OEG töötleb järgnevaid kliendi isikuandmeid:
3.1.1.    Registreerimise andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, foto isikust.
3.1.2.    Isikusamasuse tuvastamise andmed: isikut tõendava dokumendi nimetus, dokumendi number, väljaandmise- ja kehtimise aeg, dokumendi koopia, isikuandmete kontrolli tulemus EMTA enesevälistuse nimekirjast, sanktsioneeritud isikute nimekirjast ja OEG kasiinokeeldude nimekirjast, elukohariik.
3.1.3.    Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) andmed: amet või tegevusala, elukoha riik, info riikliku taustaga isiku kohta, rahaliste vahendite allikas ja päritolu, üle 2000€-se sularahatehingu detailid (aeg, koht, summa, kirjeldus).
3.1.4.    Kliendikaardi andmed: kliendikaardi number, väljaandmise aeg.
3.1.5.    Mängimise andmed: mängusaali nimi, mänguvahendi tüüp ja number, mängusessiooni alguse ja lõpu aeg, sessiooni jooksul sisestatud rahaliste vahendite, tehtud panuse ja mängu tulemuse andmed.
3.1.6.    Rahaülekande andmed: pangakonto IBAN või maksekaardi 4-viimast numbrit, ülekande või kaardimakse summa, tehingu koht ja aeg.
3.1.7.    Turunduse ja kommunikatsiooni andmed: email ja/või mobiiltelefoni number, suhtluskeel, toote/teenuse eelistus, otseturunduse nõusolek, sõnumi sisu, sõnumi kuupäev ja kellaaeg.
3.1.8.    Visuaalsed andmed: isiku visuaalne kujutis, mängusaali nimi, kaamera number, kuupäev ja kellaaeg;
3.1.9.    Veebilehe külastuse andmed: IP-aadress (sealhulgas IP-aadressil põhinev asukoht), internetiteenuse pakkuja, suunaja URL, kuupäev, kellaaeg, pääsutõend, seansivõti, veebisirvija tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete kogus ja olek, MAC-aadress;
3.1.10.     Küpsiste andmed: OEG kasutab veebilehtedel küpsiseid, et veebilehti ja nende funktsioone optimeerida. Veebiküpsised võivad koguda isikuandmeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge OEG küpsiste teatisega.

3.2.    OEG ei töötle kliendi eriliiki isikuandmeid (andmeid rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise kohta, teavet teie tervise kohta ning geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid), v.a. juhul kui klient on need ilmselgelt OEG-le teatavaks teinud. Sel juhul töötleb OEG neid kooskõlas kõikide andmekaitsenõuetega.
3.3.    OEG kogub kliendiandmeid nii kliendilt endalt, avalikult kättesaadavatest allikatest ning kolmandatelt osapooltelt nagu riigiasutused, riiklikud andmebaasid ning riikliku taustaga isikute (PEP) ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendaja Acuris Risk Intelligence LTD.


4.    Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja töötlemise eesmärgid


4.1.    Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on: õigusaktist tulenevate kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmine, andmesubjekti nõusolek ja OEG õigustatud huvi.
4.2.    Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on: õigusaktist tulenevate kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmine, andmesubjekti nõusolek ja OEG õigustatud huvi. Järgnevalt loetleme andmekategooriate kaupa õiguslikud aluses:
4.2.1.    Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme: registreerimise andmed, isikusamasuse tuvastamise andmed, AML andmed, mängimise andmed, visuaalsed andmed;
4.2.2.    Lepinguliste kohustuste täitmiseks töötleme: registreerimise andmed, mängimise andmed,  rahaülekande andmed, kliendikaardi andmed;
4.2.3.    Nõusoleku alusel töötleme: turunduse ja kommunikatsiooni andmed, küpsiste andmed;
4.2.4.    Õigustatud huvi alusel töötleme: kliendikaardi andmed, visuaalsed andmed, mängimise andmed, küpsiste andmed, veebilehe külastuse andmed.

4.3.    Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid on: kliendiandmebaasi haldamine, kliendi registreerimiskohustuse täitmine, kliendi rahalise tehingu registreerimiskohustuse täitmine, „tunne oma klienti“ nõude täitmine, kliendile lepingulise teabe edastamine, elatisvõlglaste kontrollikohustuse täitmine, hasartmänguteenuse osutamine, lojaalsuse kasvatamine ja lisaväärtuse pakkumine, kliendi enesevälistuse avalduse käitlemine, OEG teenuste/toodete turustamine, kliendi tagasiside kogumine ja käitlemine, kliendi riskiprofiili määramine, kliendibaasi laiendamine, kliendi lojaalsuse kasvatamine ja lisaväärtuse pakkumine läbi kliendikaardi, kahjuhüvitise väljanõudmine, makseterminali kasutustingimuste täitmine, pokkeri edetabeli pidamine, OEG ressursside juhtimine, teenuse parendamine, tööprotsesside ja töötajate kontroll, turvalisuse tagamine mängusaalides, OEG dokumentide arhiveerimine, vilepuhumise teadete käitlemine.
4.4.    Andmete töötlemisel, mis sooritatakse õigusaktist või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks on klient kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama. Andmete esitamata jätmisel puudub OEG’l võimalus täita lepingut või seadusest tulenevat kohustust, mistõttu piiratakse kliendi võimalust tarbida pakutavaid teenuseid.
4.5.    Kui OEG töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis on ta hinnanud, et tema õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks teatud eesmärkidel kaalub üles kliendi huvid ja õigused.
4.6.    Kui OEG töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, siis seda nõusolekut saab tagasi võtta kontakteerudes punktis 1.3 nimetatud andmekaitsespetsialistiga või klikkides teadetest loobumise lingile iga turundussõnumi lõpus.

 

5.    Profiilianalüüs ja automaatsete otsuste tegemine


5.1.    Profiilianalüüsi kasutatakse järgnevates protsessides ja loogika alusel: 
5.1.1.    OEG ja OlyBeti pakutavate teenuste/toodete turundamisel arvestades kliendi külastuste, kasutatavate teenuste ja mängu mahtu.
5.1.2.    Kliendi riskiprofiili määramine arvestades kliendi viimase 365 päeva külastuste, mängu ja maksete statistikat. Riskiprofiili alusel võib OEG küsida tõendusmaterjale kliendi sissetulekute kohta, nende esitamata jätmisel on OEG-l õigus piirata kliendi ligipääsu pakutavatele teenustele.
5.2.    Automaatseid otsuseid kasutatakse järgnevates protsessides ja loogika alusel: 
5.2.1.    Klubikaardi kasutajale iganädalase tasuta mängu pileti genereerimisel arvestades kliendi viimase 30-päeva mängu käivet.
5.2.2.    Tasemepunktide alusel kliendi Pronks- ja Hõbe taseme määramine toimub kliendi eelneva 6-kuu mängukäibe alusel.


6.    Isikuandmete edastamine


6.1.    Teenuste osutamiseks ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks kasutab OEG isikuandmete volitatud töötlejatena koostööpartnereid, kes töötlevad andmeid OEG poolt antud juhiste alusel ning ulatuses.
6.2.    Isikuandmete töötlemisel edastab OEG teie isikuandmeid järgnevatele vastuvõtjatele: riigiasutused, kohtud, pangad, audiitorid ja juriidilised nõustajad, kindlustusettevõtted, analüüsiteenuse osutajad, arhiveerimisteenuse osutajad, info edastamise ja suhtlusteenuse osutajad, PEP ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendajad, pokkeriturniiri haldamise tarkvara pakkujad, voogedastusteenuse vahendajad, vilepuhumise platvormi haldajad, andmebaaside haldajad, spordiorganisatsioonid ja alaliidud.
6.3.    Kui andmeid töötlev OEG koostööpartner asub väljaspool Euroopa Liitu, siis isikuandmete edastamisel kasutatavad kaitsemeetmed on: vastuvõtja riigi piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele või koostöölepingus Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite kasutamine (tutvumiseks vajuta vastavale lingile).
6.4.    Kliendiandmete kaasvastutav töötleja on OEG-ga samasse gruppi kuuluv OlyBet mängukeskkonna operaator OB Holding 1 OÜ (aadress Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu), kellega OEG töötleb kliendiandmeid ühiste kampaaniate korraldamiseks, teenuste/toodete turustamise, kliendikommunikatsiooni (sh otseturunduse Olympic Casino ja OlyBeti kohta, sõltuvalt antud nõusolekust) saatmiseks, lojaalsusprogrammide ühiseks haldamiseks ja sellega seonduvaks andmevahetuseks kaasvastutavate töötlejate vahel, kliendi riskiprofiili määramise ning OEG ressursside juhtimise eesmärgil. Poolte vahel on selleks sõlmitud vastavasisuline leping, mille kohaselt võivad nimetatud ettevõtted omavahel jagada klientide isikuandmeid käesolevas teavituses nimetatud eesmärkidel.
6.5.    Kliendiandmete volitatud töötleja on OEG tütarettevõte Kungla Investeeringu Osaühing (aadress Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu), kellega OEG töötleb kliendiandmeid baariteenuse osutamise eesmärgil. 


7.    Isikuandmete säilitamise tähtajad


7.1.    Kliendi isikuandmete säilitamine kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.
7.2.    Hasartmängu, rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise-, ning raamatupidamise seadustest  tulenevalt peab OEG säilitama registreerimise, tuvastamise, AML  ning mängimise andmeid vähemalt 5 aastat peale kliendi viimast külastust. Üldjuhul 5 aasta möödumisel kliendi isikuandmed kustutatakse, kuid isikustamata kujul mängimise andmed jäävad alles. Kui isikuandmeid ei kustutata 5 aasta möödumisel viimasest külastusest, on OEG hinnanud, et tal on õigustatud huvi kas kõiki või osasid andmeid säilitada, kuid sellisel juhul ei säilita OEG asjakohaseid andmeid kauem kui neid on OEG-l vaja oma õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Andmed, mis on kogutud kliendi sisse- ja väljamaksete käigus, säilitatakse 7 aastat alates andmete kogumise majandusaasta lõpust.
7.3.    Videovalve salvestisi säilitatakse vähemalt 14 päeva, kuid mitte rohkem kui 30 päeva.


8.    Videovalve


8.1.    OEG kasutab turvalisuse tagamiseks oma kontorites, kasiinodes ja mängukohtades videovalvet. Kaameraga on kontrollitav kontorite sissepääsuala, mängukohtades kogu klienditsoon, kassa, baar ja välisukse esine ala.
8.2.    OEG kasutab videovalvet seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks et tagada külastajate, töötajate ja vara turvalisus, avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevuste ning kaitsta OEG õigusnõudeid.
8.3.    Videovalve pilti ning salvestisi näevad vaid OEG jälgimisteenistuse töötajad. Õiguskaitseorganite vastavasisulise nõude korral edastatakse salvestis ka neile.
 

Võluv Las Vegas avab sulle oma uksed just siin samas Eestis!

Esmakülastaja olla on privileeg, sest just esimesel neljal külastustel ootab Sind Olympic Casinos tervitusjook ja mängualustusraha.
Loe lähemalt

Olympic klubikaardid

Olympic Casino kaardid on midagi enamat kui lihtsalt kliendikaart. Selle omanikule laieneb hulgaliselt suurepäraseid soodustusi ja eripakkumisi nii meie baarides kui ka erinevates kampaaniates. Lisaks on klubikaardiga võimalik teenida RAHA.
Loe lähemalt

Olympicu uudisleht

Ole kursis meie uudistega & saa osa parimatest pakkumistest

Vajutades telli, nõustute saama Olympic Entertainment Groupi uudiskirju