1.     Üldreeglid

1.1         Hasartmängu korraldaja

Totot „Olympic Casino“ mängukohtades korraldab Olympic Entertainment Group AS, edaspidi nimetatud OEG (registrikood: 14437516, aadress Pronksi 19 Tallinn 10124, tel 6 671 250, e-mail info@oc.eu, www.olympic-casino.com).

2          TOTO reeglid

2.1         Reeglites kasutatavad terminid

2.1.1         Osaleja (edaspidi «klient») – lepingus osaleja, kes on sõlminud kihlveo korraldajaga.

2.1.2         Kihlvedu – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «kihlvedu»).

2.1.3         Totalisaator – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja korraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «totalisaator»).

2.1.4         Livebet kihlvedu – panus reaalajas toimuvale sündmusele, millele pakutakse pärast mängu algust reaalajas muutuvaid koefitsiente vastavalt mängu hetkeseisule.

2.1.5         Kihlveo tegemine – leping, mis sõlmitakse korraldaja ja kliendi vahel. Käesoleval juhul on lepingu sisuks kliendi kihlvedu korraldaja vastu, vastavalt millele peab kaotanud pool täitma oma kohustuse teise poole ees. Kliendi jaoks tähendab see kihlveo tulemuse teadvustamist (võit või kaotus) ning korraldaja jaoks võidusummade väljamaksmist vastavalt kehtivatele reeglitele. Kihlvedu sõlmitakse panuse vastuvõtmisel kliendilt, vastavalt korraldaja poolt pakutud tingimustele.

2.1.6         Kihlveopilet – ametlik kviitung, mis väljastatakse paberil, magnetkandjal või muul elektroonilisel seadmel. Kliendil on võimalus sõlmida kihlvedusid internetis. Sellisel juhul on kihlveopilet ametlikuks kviitungiks, mis säilitatakse korraldaja serveris.

2.1.7         Panus – rahasumma, mis on tagatiseks kliendi kohustuste täitmiseks korraldaja suhtes ja mis makstakse kliendi poolt mängus osalemiseks, ennustades ühe või kombineeritult mitme sündmuse tulemust.

2.1.8         Tulemus – spordi- või muu sündmuse tulemus, millele korraldaja pakkus võidukoefitsienti ja millele tuginedes kihlvedu sõlmiti.

2.1.9         Pakkumised – sündmuste nimekiri ja vastavad võidukoefitsiendid, mida korraldaja poolt kihlvedudeks pakutakse.

2.1.10      Sündmused – reaalses elus asetleidvad spordi-, poliitika- ja meelelahutusalased jms üritused, millele korraldaja koefitsiente pakub.

2.2         Toto üldised reeglid

2.2.1         Väljamaksmisele kuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas mängureeglite ja koefitsientidega.

2.2.2         Kliendil on võimalik saada väljamakset ja võitu sularahas ja pangakontole. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist klient on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

2.2.3         Tagasimakse protsent on totos arvutatav pakutavate koefitsientide järgi.

2.2.4         Korraldaja võtab vastu kihlvedusid erinevatele sündmustele. Kõik kihlveod võetakse vastu üksnes vastavalt käesolevatele reeglitele ja kihlveos osalemine on kinnituseks sellele, et klient on tutvunud ja nõustub täielikult käesolevate reeglitega.

2.2.5         Kui reeglite sisu osas ilmneb erinevatesse keeltesse tõlkimise tulemusena ebaselgust või vääriti mõistmist, siis lähtutakse reeglite eestikeelsest versioonist.

2.2.6         Kihlveo sõlmimiseks peab klient valima teda huvitava spordiala ning vajutama huvipakkuval koefitsiendil. Korraga võib panustada ühele või mitmele sündmusele. Peale panuse väljavalimist peab klient sisestama panuse reale soovitud summa ning kinnitama pileti. Mängu tulemuse saabumisel registreeritakse tulemus. Kõik kihlveod säilitatakse korraldaja serveris vähemalt 7 aastat pärast sündmuse toimumise kuupäeva. Pärast kihlveo pileti kinnitamist ei saa kihlvedu enam muuta, korrigeerida ega tühistada. Juhul kui esineb internetiühenduse katkestus või muu tehniline rike, siis kihlvedu ei loeta tühiseks, kui see on juba registreeritud korraldaja serveris. Korraldaja on iga kihlveo nummerdanud ja arhiveerinud ning võidetud kihlvedude väljatrükki säilitatakse vastavas dokumendis. Kihlveod, mis on tehtud pärast sündmuse algust, tagastatakse koefitsiendiga «1» (välja arvatud livebet kihlveod).

2.2.7         Korraldaja tagab klientide andmete konfidentsiaalsuse ja kaitseb kliendi isiklike andmete turvalisust kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse seadusega ning isikuandmete kaitse üldmäärusega 679/2016/EL.

2.2.8         Klient vastutab korraldajale esitatud isikuandmete ja kontaktandmete (nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms) õigsuse ja kehtivuse eest.

2.2.9         Klient ei tohi teha kihlvedusid kolmandate isikute eest. Korraldajal on õigus sellised kihlveod tühistada.

2.2.10      Kihlveod kassas võetakse vastu kindlates korraldaja mängukohtades, tasudes kihlveo eest sularahas, boonuspunktide või pangakaardiga. Kliendile väljastatakse kihlveopilet. Klient valib soovitud sündmuse(d) avaldatud pakkumistest, millele ta panuseid teha soovib ja trükitakse pilet, näidates sündmuse numbrit nimekirjas, kihlveo tüüpi, panustatavat mängu ja panuse suurust. Kihlveod loetakse vastu võetuks, kui klient on tasunud panuse summa ning saanud kihlveopileti.

2.2.11      Livebet kihlveod võetakse vastu sündmuse toimumise ajal. See panustamise viis on võimalik korraldaja internetikeskkonnas ja korraldaja mängukohtades spetsiaalsetel mänguseadmetel. Kihlveod võetakse vastu alates sündmuse algusest, kuni selle lõpuni. Kõik kihlveod, mis on tehtud enne sündmuse lõppemist, kehtivad sellise koefitsiendiga, nagu see oli kliendi jaoks kihlveo sõlmimise hetkel.

2.2.12      Korraldajal on õigus kliendi panust mitte aktsepteerida ning aktsepteeritud panus võidakse tühistada, kui see ei ole kooskõlas reeglitega või kui koefitsientides on ilmselge korraldajapoolne trükiviga. Sellistel juhtudel jätab korraldaja endale õiguse panuse tühistamiseks ka peale sündmuse tulemuse kinnitamist.

2.2.13      Korraldaja poolt seatud limiitide ületamiseks samale mängule samas või erinevates kombinatsioonides panuste korduv tegemine ei ole lubatud. Kui kliendi tehtud panus on tühistatud, teeb korraldaja kõik endast oleneva, et informeerida klienti tühistamise põhjusest.

2.2.14      Kihlvedude vastuvõtmise tingimusi (händikäpid, koefitsiendid, üldskoorid, piirangud mitmikpanusteks jne) võidakse muuta pärast iga kihlvedu. Varem tehtud kihlvedude koefitsiendid püsivad muutumatuna, välja arvatud totalisaatori tüüpi panustamise puhul. Enne panuse tegemist peab klient veenduma koefitsiendi ajakohasuses.

2.2.15      Korraldajal on õigus põhjuseid selgitamata keelduda panuste vastuvõtmisest ükskõik milliselt isikult, samuti määrata riike, kust kliente vastu ei võeta.

2.2.16      Samasugustele tulemustele (sh ühele tulemusele) tehtavate korduvate panuste vastuvõtmist võib korraldaja iga kliendi puhul piirata.

2.2.17      Korraldaja ei aktsepteeri panuseid, kus kaks või rohkem objekti mõjutavad teineteist. Isegi kui klient kogemata sellise panuse teeb, annulleerib korraldaja panuse ikkagi hiljem. Sellisel juhul võib korraldaja annulleerida panused ka pärast mängu tulemuse registreerimist. Selliseid panuseid annulleerides tühistab korraldaja kogu panuse, isegi kui osa sellest on endiselt kehtiv.

2.2.18      Korraldaja ei luba klientidel omavahelisi kokkuleppeid ning kasutab aktiivseid meetmeid, et vältida skriptide, robotite või teiste normaalset mängu pärssivate seadmete kasutust. Korraldaja ei aktsepteeri tehtud panuseid kui on tõenäoline, et kliendid tegutsevad omavahelise kokkuleppe alusel või sündikaadina. Selliste panuste avastamisel jätab korraldaja endale õiguse vastavad panused tühistada. Antud juhul loetakse sündikaadiks ka väga sarnase panustamise mustriga tegutsevaid ühest leibkonnast või tutvuskonnast pärit isikuid, kes väikeste ajavahedega või järjepidevalt panustavad sarnastele sündmustele või positsioonidele.

2.2.19      Korraldaja jätab endale õiguse tühistada iga panust kliendilt, kes panustab sündmusele, millega ta ise seotud on, sõltumata sellest, kas viimane on korraldaja, osaleja, kohtunik, treener vms.

2.2.20      Kui on olemas kahtlus, et sündmus ei ole toimunud ausa mängu (fair play) tavasid järgides, on korraldajal õigus kinni hoida kõiki väljamakseid kuni 90 päeva. Kui sündmus ei ole toimunud ausa mängu tavasid järgides, on korraldajal õigus kõik mängule tehtud panused tühistada.

2.2.21      Korraldajal on õigus kuulutada kihlveod (või osa neist) tühiseks (väljamakse tehakse koefitsiendiga «1») või peatada väljamaksed kuni menetluse lõpuni (sh kohtulik menetlus) juhul, kui on tegemist ühega järgnevatest:

2.2.21.1     Kihlvedude vastuvõtmisel esineb vigu;

2.2.21.2     Tegemist on programmi rikkega (ilmsed andmete sisestusvead pakutavate sündmuste nimekirjas, vastuolulised positsioonilised koefitsiendid, ebatavalised ja valed koefitsiendid jne);

2.2.21.3     Kui tuvastatakse ebaausate võtete kasutamine;

2.2.21.4     Eksimine käesolevate reeglite vastu kihlveo tegemisel;

2.2.21.5     Esineb muid asjaolusid, mis kinnitavad kihlveo ebaõigsust.

2.2.22      Korraldaja poolt pakutava mängutarkvara programmi- või tõlkevigade ärakasutamine ja kuritarvitamine on reeglite vastane. Klient, kes tuvastab mängutarkvaras programmivea, peab teavitama korraldajat viivitamatult pärast sellise vea tuvastamist.

Näide 1: Tõlkeveaks loetakse juhust, kui pakkumise ühel real on kirjas „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ ning sama pakkumise teisel real „Üle 5.5 nurgalöögi poolajal“. Antud juhul on keskmine, taolisi panuseid tegev inimene, võimeline tuvastama, et ühel poolajal näidatud kaartide arv ei saa olla nii kõrge kui 5 või enam kaarti (statistiline keskmine sõltuvalt liigast 1.5 - 2.5), küll aga on statistiline keskmine nurgalöökide arv jalgpallimängus 5 - 7. Seetõttu jätab korraldaja endale õiguse kõigi „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ panuste tühistamiseks.

Näide 2: Koefitsiendiveaks võib olla olukord, kus laialdaselt tuntud favoriit on koefitsientide järgi suures ebasoosingu staatuses. Tüüpiline koefitsiendivea olukord korvpalli Eesti Meistriliigas on see, kui liiga põhisoosik Kalev/Cramo on kodus märgitud koefitsiendiga 5. ning külalismeeskond TTÜ KK tähistatud koefitsiendiga 1.1. Sama kehtib ka ära vahetatud händikäppide, totalite, väljapandud topelt mängude jms kohta.

Näide 3: Klient on saanud ühe võidetud panuse eest kahekordse võidusumma või kaotatud panuse eest raha ning üritab kiirkorras sooritada väljamakset. Õigus määratleda, kas tegemist oli ilmselge programmi - tõlke - või muu veaga, jääb eksklusiivselt korraldajale.

2.2.23      Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesolevaid reegleid, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettuste vältimise eesmärgil. Reeglite täpsustamise või seaduse nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil, tooteid või boonuseid puudutavate tingimuste reeglitesse lisamise või muutmise eesmärgil, samuti võistluste korraldajate poolt võistlusreeglite muutmise tagajärjel. Kui selline muudatus piirab või kahjustab oluliselt kliendi õigusi, teavitab korraldaja muudatustest klienti eelnevalt.

2.2.24      Kui mõni käesolevate reeglite säte osutub mõne seaduse, eeskirja, määruse või kohtuotsuse tõttu kehtetuks, õigustühiseks või täidetamatuks, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust.

2.2.25      Kui klient pole rahul korraldaja mängudega seotud, mistahes teenustega või mistahes kehtivate mängureeglitega, on kliendi abivahendiks teenuse kasutamise lõpetamine.

2.2.26      Kõik pretensioonid ja nõuded, mis puudutavad panuseid, tuleb korraldajale saata 14 päeva jooksul pärast konkreetse mängu algusaega. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Pretensioonid ja nõuded tuleb saata korraldajale veebilehe kaudu.

2.2.27      Juhul, kui teenusepakkuja ei lahenda kaebust kaebuse esitajale vastuvõetaval viisil, siis on kaebuse esitajal õigus pöörduda oma kaebusega Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti või Maksu- ja Tolliameti poole.

2.3         Tehniline tõlgendamine

2.3.1         Võistkonnaaladel kasutatakse kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet. Üldjuhul on kodumeeskond esimesel kohal (pakkumises märgitud «1») ja külalismeeskond on teisel kohal (pakkumises märgitud «2»). Juhul, kui sündmus toimub mingis muus, meeskondadest sõltumatus kohas, annab korraldaja eraldi real (status text) täiendavat informatsiooni.

2.3.2         Kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet ei kasutata järgmistel juhtudel:

2.3.2.1         Mängud toimuvad ühes linnas neutraalsel pinnal (rahvusvaheliste võistluste puhul);

2.3.2.2         Sündmuseks on teatud tüüpi karikavõistluse finaal, mis koosneb ühest mängust (kohtumisest);

2.3.2.3         USA spordialadel kuvatakse külalismeeskonda esimesena ning kodumeeskonda teisena, põhimõttel: „Meeskond 2 @ Meeskond 1“. Erandi alla kuuluvateks liigadeks on NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL ja QMJHL.

2.3.3         Kihlvedude tulemuste otsustamisel võetakse arvesse üksnes võistluste sportlikud tegurid. Sotsiaal- ja meelelahutussündmuste puhul võetakse arvesse üksnes nende tegelikud tulemused.

2.3.4         Neid reegleid võidakse muuta korraldaja algatusel pärast kokkuleppele jõudmist volitatud organiga. Kliente teavitatakse muutustest vastava teadaandega. Muudatused ja reeglite täiendused jõustuvad kuupäevast, mis on märgitud sellisel teadaandel. Kihlveod, mis võetakse vastu alates märgitud kuupäevast, on tehtud vastavalt muudetud reeglitele. Enne seda tehtud kihlvedude tingimused jäävad samaks.

2.3.5         Totalisaatori tüüpi kihlvedude puhul ei saa klient arvestada fikseeritud koefitsiendiga väljamaksega, vaid võidud makstakse välja ühtse võidufondi formaadis, millest on lahutatud korraldajale kuuluv organiseerimistasu. Seejuures on võidufondiks kõigi kaotavate panuste proportsionaalne väljamakse tehtud panuste kogusummast kõigile võitjat õigesti ennustanud klientidele. Juhul kui korraldajal tekib seoses totalisaatori osavõtjate ennustustega kahjum korraldatavast totalisaatori võistlusest, lahutatakse võidufondist järgmise totalisaatori korraldamise kulud. Ülejäänud summa jagatakse võitnud klientide vahel proportsionaalselt, vastavalt nende poolt tehtud panuste suurusele.

2.3.6         Totalisaatori tüüpi kihlveo puhul võtab korraldaja tasu kaotatud panuste panustatud kogusummalt ning see ei saa ületada 50% tehtud panuste kogusummast.

2.3.7         Juhul, kui esineb mõni arvutusviga (tehnilised rikked, valesti sisestatud tulemused jne), uuendatakse valesti arvutatud kihlvedude puhul konto seisu vastavalt. Kihlveod, mis tehtud valearvestuse ja ümberarvestuse vahelisel ajal (sh need, mis on tehtud raha eest, mis on teenitud korraldaja vea tulemusena) jäävad kehtima. Kui ükski neist sündmustest, mis hõlmasid ümberarvestust kliendi tehtud kihlveos, pole veel alanud, on tal võimalus keelduda nimetatud kihlveost, teavitades sellest e-kirjaga korraldajat.

2.3.8         Korraldaja võib eelnevalt välja kuulutada omapoolse boonuse teatud sündmusteks, lisades vastavate sündmuste või perioodi võidusummadele 1-10%. Korraldaja võib teatud päevadel varem välja kuulutada lisavõiduvõimalused mitmikpanustele: kui mitmikpanus sisaldab vähemalt 6 sündmust ja iga sündmuse koefitsient on vähemalt 1.6 ning kui ainult üks sündmus on kaotanud ja teised on ära arvatud õigesti (õigeks ei loeta panuse tagastust koefitsiendiga «1») ning ära arvatud mängude koefitsient on mitte alla tingimustes kirjeldatud, siis seda mitmikpanust ei loeta kaotanuks ja võit makstakse välja koefitsiendiga «1».

2.3.9         Eelnevas punktis nimetatud boonused auhindade ja lisavõiduvõimaluste osas kehtivad üksnes väljakuulutatud tingimustel.

2.3.10      Kui tehnilistel põhjustel (interneti- või elektriühenduse katkestus jms) ei jõua info kihlveo kohta korraldaja serverisse kohe, vaid viibimisega (nagu tegelik aeg, mis märgitud piletil), siis ei loeta seda kihlveo tühistamise aluseks.

2.4         Kihlveo tüübid

2.4.1         Korraldaja pakub järgmisi kihlveotüüpe: üksikpanus, mitmikpanus, süsteempanus ja ahelpanus.

2.4.1.1         Üksikpanus – kihlvedu, mis tehakse üksiku sündmuse tulemusele. Üksikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja võidukoefitsiendi korrutisega.

2.4.1.2         Mitmikpanus – kihlvedu mitme üksteisest sõltumatu sündmuse tulemusele. Mitmikapanuses saab iga sündmust ja ennustatavat tulemust kasutada vaid ühel korral ning sellesse ei saa kaasata üksteist mõjutavaid sündmusi. Mitmikpanus loetakse võitnuks, kui kõik selles olevad sündmused on ennustatud õigesti (tulemused klapivad ennustustega täielikult). Kui vähemalt üks sündmus on ennustatud valesti, on kogu mitmikpanus kaotanud, välja arvatud juhul, kui korraldaja on eelnevalt välja kuulutanud vastava lisavõiduvõimaluse. Mitmikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja kõigi panusesse kaasatud sündmuste võidukoefitsientide korrutiste korrutisega. Näide: kui mitmikpanus koosneb kolmest koefitsiendist 1.6, 1.5 ja 1.4 ning panuse summa on 50 eurot, siis nende korrutis on 3.36. Viimane arv tuleb omakorda korrutada panuse summaga 50, mis annab võidupileti koguväärtuseks 3.36 x 50 = 168 eurot.

2.4.1.3         Süsteempanus – on panuse tüüp, mis koosneb kolmest või enamast sündmusest. Peamine erinevus süsteempanuse ja mitmikpanuse vahel on see, et süsteemipanust pannes on võimalik võita ka siis, kui üks või mitu panusepiletil olevatest mängudest on kaotanud. Selleks, et teha süsteempanust, tuleb valida vastav lahter „Süsteempanus“ (pileti ülemisest servast). Konkreetne süsteempanuse tüüp, mida on võimalik valida, sõltub valitud sündmuste arvust. Mida rohkem on sündmuseid, seda suurema kombinatsioonide arvuga süsteemi võib valida.

Näiteks, kui on tegemist 2/3 süsteempanusega, siis võidab osa piletist ka siis, kui üksnes kaks sündmust kolmest on õigesti ennustatud. Meeles tuleb pidada seda, et kuvatav võimalik võidusumma näitab maksimaalset võitu, mis antud näites, makstakse välja siis, kui kõik kolm sündmust on õigesti ennustatud. Eelnevas näites toodud maksimaalse summa võitmiseks peavad kõik kolm sündmust olema ära arvatud õigesti. Süsteemis moodustuvad sündmuste omavahelised kombinatsioonid (väiksed multipanused). Järgnev näide illustreerib süsteempanuse olemust: Valides neli erinevat sündmust ning 2/4 süsteemi, piisab pileti osaliseks võitmiseks, kui ennustada 2 sündmust neljast õigesti. Olgu antud näite panuse summaks 2€. Panuse summa võrdub „panuse summa“ reale sisestatud numbriga, mis on jagatud kogu kombinatsioonide arvuga süsteemis (antud näites 6).

See tähendab, et kokku moodustub süsteem kuuest kahesest mitmikpanusest ehk duublist:

 

Chelsea F.C. – Manchester United F.C (W1; 1.5)

FC Barcelona – Juventus F.C (W1; 1.4)

Real Madrid C.F. – Borussia Dortmund (W1; 1.3)

Atletico Madrid – FC Bayern Munich (W1; 1.8)

 

Käesolevas näites moodustuvad järgmised kombinatsioonid, millede vahel jagatakse proportsionaalselt ka panuse kogusumma ehk 0.3333€ (2€/6) ühe kombinatsiooni kohta:

Sündmus                                                             Koefitsient

Chelsea F.C.& FC Barcelona                          (1.5x1.4 = 2.1)

Chelsea F.C.& Real Madrid C.F                    (1.5x1.3 = 1.95)

Chelsea F.C.& Atletico Madrid                    (1.5x1.8 = 2.7)

FC Barcelona & Real Madrid C.F                 (1.4x1.3 = 1.82)

FC Barcelona & Atletico Madrid                 (1.4x1.8 = 2.52)

Real Madrid C.F & Atletico Madrid            (1.3x1.8 = 2.34)

 

Kui näiteks kõik neli sündmust on piletis ennustatud õigesti, siis võidavad ka kõik süsteemi kahesed kombinatsioonid ehk duublid. Väljamakse pileti kohta osutub siis järgmiseks: (2.1 + 1.95 + 2.7 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x 0.3333€ = 4.48€.

Kui aga võidab FC Barcelona ja Real Madrid ning Chelsea F.C. ja Atletico Madrid oma mängud kaotavad, on pileti koguvõiduks 1.82 x 0.3333€ = 0.6066€. Selle süsteempanuse põhimõtte järgi võidab pilet osaliselt ka siis, kui kõigest kaks sündmust neljast on õigesti ennustatud. Konkreetne võidusumma sõltub sellest, millised (millise koefitsiendiga) sündmused olid ennustatud õigesti.

2.4.1.4         Ahelpanus – kombinatsioon üksikpanustest, mis sisaldavad üksteisest sõltumatuid sündmusi. Panuse võitmise vajalik eeltingimus on esimese panuse võitmine, kusjuures esimeseks loetakse ketis olevat aritmeetilist esimest (näites Sündmus 1), mitte ajaliselt esimest toimuvat. Seega on panuste järjekoht ketis fikseeritud panustaja poolt sündmuste valikuga. Ahelpanuse esimese lüli võidust eemaldatakse teise panuse jaoks vajalik panuse summa ning ülejäänud raha kantakse ahela üldkontosse. Teise panuse kaotuse puhul lahutatakse ahelast kolmanda panuse tarvis vajaminev summa. Kui ahela saldo jõuab nulli, on kogu ahelpanus kaotav. Teistpidi kui ahela panused on võitvad, kasvab ahela saldo pidevalt ning lõpuks saab klient võiduna kätte kogu ahela saldo.

 

Sündmus

Panuse suurus

Koefitsient

Võit

Ahela saldo

Sündmus 1

3 €

2

6

3

Sündmus 2

3 €

1.5

4.5

4.5

Sündmus 3

3 €

2

0

1.5

Sündmus 4

3 €

3

9

7.5

Sündmus 5

3 €

1.5

0

7.5

 

Näide (vt ülemist tabelit): Esimese sündmuse tulemusena tekib võiduna kokku 6€, sest algpanus on 3€ ning koefitsient 2, millest 3€ kantakse ahelasse ning 3€ kantakse üle järgmise panuse vajaminevaks summaks. Teise sündmuse võiduga kantakse analoogselt ahelasse 1.5€ ning 3€ järgmise panuse summaks. Seega on peale teise sündmuse lõpuahelas 4. eurot.  Kolmanda sündmuse kaotus ei too ahelasse lisaraha, vaid lahutab ahela saldost 3€ neljanda sündmusepanuse tarbeks. Neljanda sündmuse võit toob saldosse omakorda 6€ ning 3€ kantakse üle viienda sündmuse panuse teostamiseks, see teeb ahela saldoks 7.5€. Viienda sündmuse kaotus ei too ahela saldosse lisa ning seetõttu kuulub väljamaksmisele 7.5€, mis ongi ahela koguvõiduks.

2.5         Cash Out

2.5.1         Täielik cashout

2.5.1.1         Cashout on funktsioon, mis võimaldab kliendil kontrollida oma panuse tulemust ja raha välja võtta ka enne sündmuse lõppu. Kui cashout on pakutud, siis on võimalik kihlveolt raha välja osaliselt või teha täielik cashout. Osaline cashout võimaldab vähendada kihlveo summat ning vähendada riske või võtta välja juba teenitud kasum.

2.5.1.2         Cashout annab eksklusiivse võimaluse kliendil tegutseda ja panus välja maksta ootamata mängu lõppemist. Cashout aktsepteeritakse viivitusega. Juhul kui kihlveo koefitsiendid on muutmisel või on sündmus lukus, siis ei ole Cashout saadaval.

2.5.1.3         Raha saab välja võtta nii prematch kui live kihlvedudes, nii üksik- kui mitmikpanustes ja oma valiku saab klient teha mitmete spordialade, nagu jalgpall, tennis, korvpall jne, vahel. Korraldaja teeb oma parima, et cashout oleks saadaval, kuid mängu iseloomu tõttu ei pruugi see alati olla võimalik.

2.5.1.4         Kui klient soovib raha välja võtta, siis tuleb tal pöörduda spordibaari teenindaja poole.

 

2.5.2         Cashout’i reeglid ja tingimused

2.5.2.1         Raha saab välja võtta nii prematch kui live kihlvedudes, nii üksik- kui mitmikpanustes ja oma valiku saab klient teha mitmete spordialade, nagu jalgpall, tennis, korvpall jne, vahel.

2.5.2.2         Cashout aktsepteeritakse viivitusega. Juhul kui kihlveo koefitsiendid on muutmisel või on sündmus lukus, siis ei ole Cashout saadaval.

2.5.2.3         Kui täielik või osaline cashout oli edukas, siis kuvatakse seda kinnitav teade. Täieliku cashout’i puhul toimub koheselt ka kihlveo arvestus. Kihlveos olnud sündmuse tegelik tulemus piletit enam ei mõjuta. o

2.5.2.4         Kuvatav cashout’i summa tähistab summat, mis õnnestunud cashout’i puhul, on võimalik väljastada.

2.5.2.5         Kui otsustate käsitsi kihlvedu osaliselt või täielikult välja võtta, siis tühistatakse kõik selle kihlveoga seotud automaatsed cashouti seaded.

2.5.2.6         Tasuta kihlvedudele ei ole võimalik täielikku ega osalist cashout’i teha.

2.5.2.7         Cashout’iga kihlvedusid ei arvestata ühegi boonuse ega kampaania pakkumise läbimängimise kohustuse hulka.

2.5.2.8         Korraldaja ei garanteeri, et cashout funktsioon on alati saadaval. Kui cashout on võimaldatud prematch kihlveole ja mängu alates ei ole seda Live panuste pakkumises antud, siis ei ole kihlveole cashout’i vormistada.

2.5.2.9         Korraldaja jätab endale õiguse piirata osaliselt või täielikult kliendi või kliendigrupi jaoks cashout’i funktsiooni, kui on alust arvata, et klient või klientide grupp kuritarvitavad funktsiooni, kasutades pidevalt ära mängueelseid koefitsientide muutusi ja võttes kihlvedudest raha välja enne sündmuse algust.

2.5.2.10     Korraldaja ei vastuta cashout funktsiooni puudumise eest tehnilise rikke korral. Kihlveo arvestus toimub vastavalt selle vastuvõtmise hetkel olnud tingimustele.

2.5.2.11     Kui klient on seadistanud automaatse cashout’i, kuid cashout ei ole kuni sündmuse lõpuni võimaldatud, siis toimub kihlveo arvestus sündmuse lõpptulemuse põhjal.

2.5.2.12     Korraldaja jätab endale õiguse mistahes spordiala, võistluse, pakkumise rea või panusetüübi puhul kihlvedusid, millele on saadaval cashout funktsioon, vastu võtta või keelduda.

2.5.2.13     Korraldaja jätab endale õiguse cashout funktsiooni igal ajal (olenemata valitud sündmusest) muuta, piirata või eemaldada. Kõik sellised kihlveod jäävad kehtima ja arvestatakse vastavalt kihlveo sõlmimisel kehtinud tingimustele.

2.5.2.14     Korraldaja jätab endale õiguse täieliku või osalise cashout’i arvestus tagasi võtta, kui on ilmnenud, et kihlveo pakkumine sai arvestatud vigaselt.

2.6         Peamised tulemustele panustamise variandid

2.6.1         Esimese meeskonna võit – on märgitud sümboliga «1» pakkumise real.

2.6.2         Viigiline tulemus – on märgitud sümboliga «Х».

2.6.3         Teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «2».

2.6.4         Esimese meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «1X». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik, et võidaks esimene meeskond või mäng lõppeks viigiga.

2.6.5         Esimese meeskonna võit või teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «12». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vaja, et võidaks esimene või teine meeskond.

2.6.6         Teise meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «Х2». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik teise meeskonna võit või viik.

2.6.7         Mängu tulemus (Match Result) – Mängu normaalaja tulemus, kus on valikus kolm panustamise võimalust «1», «2» ning «X». Antud valikut tehes ei osale panus lisaaja, bullitite, penaltite jms arvestuses, seetõttu on kõik valikutele «1» ning «2» tehtud panused normaalaja viigi puhul kaotanud.

2.6.8         Mängu võitja (Money Line/Match Winner/Winner of the Match) – Panus võtab arvesse mängu lõpliku tulemuse sh lisaaeg, bullitid, penaltid jms. Nimetatud valiku real on seetõttu üksnes «1» ning «2», puudub aga valik «X», sest normaalaja viigiga antud valik veel oma tulemust ei saavuta.

2.6.9         Händikäp-kihlveod – võistlustel osaleja võit, võttes arvesse händikäppe. Händikäpid antakse koos võidukoefitsientidega pakkumise real kõrvuti: «händikäp 1» «koefitsient 1». Händikäp – on korraldaja poolt võistluses osalejatele väravates/punktides/settides/sekundites jne antav ede ehk soodustus. Händikäp võib olla positiivne, negatiivne või null.

2.6.9.1         Händikäpid, mis on võistlejatele antud, lisatakse vastavale tulemusele, mida võistleja võistlusel saavutas. Kui saadud tulemus on valitud võistleja kasuks, siis loetakse ta võitjaks ja händikäpiga tehtud kihlvedu tema võidule loetakse võitnuks. Kui tulemus on vastaspoole kasuks, siis on kihlvedu kaotatud. Kui saadud tulemus händikäppi arvesse võttes on viik, siis võidukoefitsient sellise tulemuse puhul on «1» (viigita händikäpi puhul).

Näide: kui händikäp on +3.5 punkti kodumeeskonnale ja - 3.5 külalismeeskonnale ning lõppskoor on 76 - 79, siis tulemus arvutatakse ühekordse tehtena vastavalt händikäpi väärtusele, kas siis 76 + 3.5 = 79.5 ja 79.5 > 79, siis järelikult panus on võitev (kui panustati kodumeeskonnale), või 79 – 3.5 = 75.5 ja 75.5 < 76, siis järelikult panus on kaotanud (kui panustati külalismeeskonnale).

2.6.9.2         Traditsioonilised ehk viigiga händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud täisarvulise vahemikuna, nagu 0, 1, 2 jne. Ennustajal on võimalus valida kolme variandi vahel, kas panustada soosikule, näiteks Kodumeeskond (-1), Viigile händikäppi arvestades (-1/+1) või Külalismeeskonnale (+1).

Näide: kui händikäp kodumeeskonnale on (+1), klient panustab külalismeeskonna võidule (-1) ja mängu tulemuseks on külalismeeskonna võit 1:2, on panus kaotanud, sest händikäppi arvestades jäi mäng viiki: 2+( -1)=1 ning 1=1, järelikult olnuks õige valik X (+1/-1).

2.6.9.3         Aasia händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud 0. vahemikega. Sellised kihlveod arvutatakse kahe panusena poole summaga: kummalgi kahest panusest on sama koefitsient ning üks panustest on täisarvulisel händikäpil ja kogusummal nagu 0, 1, 2 jne. Teine pool panusest moodustub niiöelda poolikutest händikäppidest ja kogusummadest, nendeks on 0.5, 1.5, 2.5 jne, kusjuures «poolik» peab asuma vahetult «täisarvulise» kõrval, näiteks aasia händikäp -0.75 koosneb panustest händikäppidele -1 ja - 0.5.

Juhul, kui Aasia händikäp on lisatud mitmik- või süsteempanusesse, arvutatakse see sama koefitsiendiga, nagu see oleks toimunud ka üksikpanuse puhul. Kui mõlemad Aasia händikäpi panustest võidavad, siis tagastatakse võidusumma piletil kirjas oleva koefitsiendi alusel, näiteks 1.85 x 50 eurot. Kui aga võidab ainult üks pool, näiteks händikäp panuse +0, puhul ning lõppskooriks jääb 0-0, siis makstakse +0 panuse eest raha tagasi koefitsiendiga «1» ning panuse teine pool korrutatakse piletil näidatud koefitsiendiga. Seega lõpptulemuseks on tagastus poole panuse pealt händikäp +0 eest 25 eurot ning võit händikäpi +0.5 eest summas 1.85 x 25 eurot, kokku 71.25 eurot. Kui mõlemad tavapanused kaotasid, loetakse kogu kihlvedu kaotanuks.

 

Võistkond

Aasia händikäp

Koefitsient

Real

H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5)

2.0

Barcelona

H=+0.25 (H=0; H2= +0.5)

1.8

 

Näide 1: kui 200€ panus on tehtud Realile ja Real võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 eurot.

 

Näide 2: Kui mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 eurot. 

 

Näide 3: Reali kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.

 

Näide 4: Juhul kui 200 eurone panus on tehtud Barcelonale ja Barcelona võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.

 

Näide 5: Kui 200€ panus oli tehtud Barcelona võidule ja mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 eurot.

 

Näide 6: Barcelona kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.

 

2.6.10      Kogusummad – kihlveod väravate/punktide/geimide jne kogusummale ehk üldskoorile, mis löödud/teenitud/kogutud võistlusel osaleja poolt. Pakkumise real on see kompaktsuse mõttes tähistatud terminiga «total». Selle võitmiseks on tarvis ära arvata, kas saavutatakse suurem või väiksem kogusumma, kui real välja pakutud (mõnel juhul ka täpselt välja pakutud kogusumma). Käesolevatest reeglitest lähtuvalt, võetakse tulemuse määramisel arvesse mängu normaalaeg, kui pakkumise real pole märgitud teisiti.

2.6.10.1     Kogusummade puhul pakutakse kahte panustamise viisi: kahe võimaliku tulemusega (alla või üle) või kolme tulemusega (alla, üle või võrdne). Kui esimese variandi puhul tulemus langeb kokku korraldaja poolt pakutud kogusummaga, siis võidukoefitsient nii «üle» kui ka «alla» ennustanud klientide jaoks saab olema «1». Kui kihlvedu kogusummale pakutakse kolme võimaliku tulemusega ja tulemus langeb täpselt kokku real välja pakutud kogusummaga, siis nii «üle» kui ka «alla» tehtud panused loetakse kaotanuks ning «võrdne» panused loetakse võitnuks.

2.6.10.2     Aasia händikäpi stiilis topeltpanust pakutakse ka kogusummale, mis on esitatud 0. vahemikega, mitte aga 0.5-ga (nt 2.25, 2.75, 3.25 jne). Sellist kihlvedu käsitletakse kahe sama koefitsiendiga (tava)panusena ja lähima totali tavaväärtusega (T1 = T - 0,25, T2 = T+ 0,25). Iga tavapanuse summa on pool topeltpanuse kogusummast.

 

Näide: Panus 1. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kaks väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) tagastatakse koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) kaotas. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 0 = 100 eurot.

 

Panus 2. Olgu panuseks „Üle 2.75“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning p anuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 3) võitis koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) võitis pakutava koefitsiendiga ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 1 .8 = 280 eurot.

 

Panus 3. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravad, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) võitis koefitsiendiga 1.8 ning teine (Üle 2.5) võitis samuti koefitsiendiga 1.8 ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.

 

2.6.11      Mänguskoor. Mängu täpne lõppskoor pärast normaalaja lõppu.

2.6.12      Esimese poolaja /Kogu mängu tulemus. Esimese poolaja ja kogu mängu tulemuse ennustus. Pakkumise real kasutatakse järgnevat tähistust: W – võit (win), D – viik (draw). Esimesel kohal on esimese poolaja tulemus ja teisel kohal on kogu mängu tulemus. Näide: W2W1 tähendab, et teisena märgitud meeskond võidab esimese poolaja ja esimesena märgitud meeskond võidab kogu mängu. Üldse on võimalikud järgnevad 9 varianti: W1W1, W1D, W1W2, DW1, DD, DW2, W2W1, W2D, W2W2.

2.6.13      Panustamine iga perioodi (veerandi, kolmandiku, seti jne) produktiivsusele (millal lüüakse enim väravaid, visatakse punkte jne). Kihlvedu ennustab, millised perioodid (veerandid, kolmandikud, setid jne) saavad olema produktiivsemad või millised neist on võrdselt produktiivsed.

2.6.14      Skoor poolaegade kaupa (või muude perioodide kaupa). Vastavad veerud on pakkumises ära näidatud formaadis: 2:0, 3:0, 3:1 jmt.

2.6.15      Värava löömise meetod (vabalöök, penalti, pealöök, omavärav, muu löök). Kihlvedu «Vabalöögist» («From a free kick») loetakse võitnuks, kui pall lüüakse väravasse otse vabalöögist. Kihlvedu «Penaltist» («From a penalty kick») loetakse võitnuks, kui värav löödi otse penaltilöögist, arvesse läheb üksnes esimene penalti löök, mida väravavaht ei suuda tõrjuda. Kihlvedu «Pealöögist» («By a header») loetakse võitnuks, kui värav löödi mängija poolt peaga. Kihlvedu «Omavärav» («Own goal») loetakse võitnuks, kui registreeritakse omavärav (kui mängija lõi palli oma väravasse). Kihlveos «Muust löögist» («From a kick») ei lähe arvesse järgmised väravad: «Vabalöögist», «Penaltist», «Pealöögist», «Omavärav».

2.6.16      Lüüakse duubel («Will be a double»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kaks väravat.

2.6.17      Lüüakse hattrick («Will be a hattrick»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kolm väravat.

2.6.18      Lüüakse nelik («Will be four goals»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb vähemalt neli väravat antud mängus.

2.6.19      Kodumeeskond – Külalismeeskond (Home – Away) - Kodumeeskonna või külalismeeskonna võit võttes arvesse händikäpid. Võit määratakse väravate (punktide) vahe abil, mis on kogutud kodu- ja külalismeeskonna poolt, arvestades händikäppe. Kihlvedu viigiliste mängude, kodumeeskonna võitude ja külalismeeskonna võitude hulga peale ühel mängupäeval või kogu turniiril.

2.6.20      Paaris/Paaritu - panus paaris või paaritule "totali" arvule (nt väravate, kaartide, vigade jne arv). Kui sündmuse lõppedes on seis on "0", siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning panus "paaris totali arvule" võidab.

2.6.21      Osaleja lõpptulemus. Sellises kihlveos on tarvis ära arvata, millisesse etappi osaleja võistlusel jõuab (nt finaal, 1/8-finaal, veerandfinaal, poolfinaal jne), milline saab olema tema lõplik koht võistlusel (grupis, alagrupis vms), või see, kas ta jõuab järgmisele tasemele või mitte. Kui tulevikus peaks ükskõik mis põhjusel tühistatama osaleja jõudmise järgmisesse etappi, siis seda arvesse ei võeta ja väljamakse tehakse vastavalt aset leidnud võistluse tulemustele.

2.6.22      Järgmisele tasemele edasijõudmise kihlveod jäävad kehtima, kui osalejad mängivad omavahel mitmel korral ja muudetakse mängude järjestust koos koduväljakueelisega. Kui üks mängudest pole aset leidnud, on katkestatud või kui esimese mängu tulemust on muudetud, siis edasijõudmine määratletakse meeskonna (osaleja) tegeliku edasijõudmise põhjal järgmisele tasemele. Kui ühtegi mängu pole aset leidnud, siis selliste kihlvedude võidukoefitsiendiks arvestatakse «1».

2.6.23      Saavutatud/Saavutamata jäänud tulemus. Panus võidab või kaotab, sõltuvalt saavutatud või saavutamata jäänud tulemusest (kui pakkumise real ei ole märgitud teisiti). Näide: Tennisemängija loobus vigastuse tõttu edasisest võistlemisest peale 1/8 finaali. Sellisel juhul on tema turniirivõidule tehtud kihlvedu kaotanud, kuid kihlvedu, mis tehtud sellele, et ta jõuab 1/8-finaali, võitnud.

2.6.24      Korraldaja võib pakkuda lisaks teisi kihlveotüüpe.

2.7         Piirangud teatud tüüpi kihlvedudele mitmikpanustes.

2.7.1         Järgnevaid kihlveotüüpe ei saa lisada mitmikpanusesse rohkem kui ühel korral:

2.7.1.1         Jalgpallimängu skoor;

2.7.1.2         Tennisemängu (seti) skoor;

2.7.1.3         Esimese poolaja ja kogu mängu tulemus jalgpallis.

2.7.2         Mitmikpanusesse saab olla lisatud ainult üks omavahelises seoses olev tulemus.

2.8         Minimaalne panus ja maksimaalne võidusumma

2.8.1         Kasiinos tehtavatel panustel on minimaalne panuse suurus on 3 €. Süsteempanuse puhul ei saa ühe liini kohta tehtava panuse suurus olla väiksem kui 0.01 €. Maksimaalne võidukoefitsient on 1000. Juhul, kui koefitsient on suurem kui 1000, siis on see tehtud kasutades SUPER BET võimalust, millele kohalduvad SUPER BETi tingimused.

2.9         Tulemuste, sündmuste ajakava, vaidlustekitavad küsimused

2.9.1         Kui mistahes põhjusel juba lõppenud sündmuse tulemus hiljem tühistatakse või muudetakse (meeskonna või mängijate diskvalifitseerimine, kohtunike otsus jne), siis kihlvedude arvestamisel jääb kehtima algne (tegelik) tulemus.

2.9.2         Arvesse võetakse kehtivad (tegelikud) tulemused, mis avaldatakse ametlikes protokollides või muudes infoallikates vahetult pärast sündmuse lõppu.

2.9.3         Korraldaja kasutab järgmiste valdkondade ametlikke allikaid: Meistrite Liiga, UEFA Cup, valikmängud ja EM (jalgpall); Confederation Cup, valikmängud ja MM (jalgpall); Kreeka jalgpall; Austria jalgpall; Türgi jalgpall; Venemaa jalgpall; Inglise jalgpall; Itaalia jalgpall; Saksamaa jalgpall; Hispaania jalgpall; Prantsusmaa jalgpall; USA jalgpall; ameerika jalgpall (NFL); Venemaa korvpall; korvpall (NBA); Euroliiga korvpall; ULEB korvpall; jäähoki (NHL); Venemaa jäähoki; Venemaa jääpall; tennis (ATP); tennis (WTA); pesapall (MLB); Euroopa käsipall; male; Venemaa võrkpall.

2.9.4         Korraldaja võib kasutada teisi ametlikke allikaid, kui selleks on vajadust. Erandjuhtudel on korraldajal õigus kasutada videokordust, et selle põhjal määrata õige tulemus.

2.9.5         Klientide sündmuste tulemustega seotud kaebusi võetakse ülevaatamiseks vastu 14 päeva jooksul pärast sündmuse lõppu, kas emaili või posti teel, aadressil Pronksi 19, Tallinn.

3          Reeglid erinevatele spordialadele

3.1         Ameerika jalgpall

3.1.1         Ameerika jalgpalli panused võetakse vastu mängule koos võimaliku lisaajaga. Eranditeks on järgmised panustamise liinid: 1. Poolaeg/Mäng, „Võidu marginaal“, „4. veerandaja tulemus“.

3.1.2         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.1.3         Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.1.4         Ameerika jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.1.4.1         Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.1.4.2         Total - Juhul kui mängus löödud väravate (punktide) summa on võrdne panuse real pakutud väravate (punktide) summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.1.4.3         Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». 

3.1.4.4         «1. poolaeg/Mäng» - Kihlvedu ennustab 1. poolaja (2  veerandaega) ja kogu mängu tulemust. Mängu lisaaega ei arvestata.

3.1.4.5         Veerandaja kihlveod Veerandaja kihlveotüübid: Veerandaja võitja, Võitja händikäpi arvestusega või Väravate (punktide) total. Milline võistkond juhib mängu peale nimetatud veerandaega ei ole Veerandaja kihlvedudes määrav. Mängu lisaaega ei arvestata.

3.1.4.6         Esimese/Viimase touchdowni skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, kes mängijatest skoorib esimese või viimase touchdowni. Kihlvedu loetakse kehtivaks, kui panusereal nimetatud mängija osales mängus ning mängis vähemalt 1 sekundi. Vastasel juhul tagastatakse kõik sellele pakkumisele tehtud kihlveod koefitsiendiga «1». 

3.1.4.7         1. poolaja panused - Kihlvedu ennustab, kes võidab mängu 1. poolaja. Kui mäng on peatatud või katkestatud enne 1. poolaja lõppu, siis kõik kihlveod antud pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.1.4.8         Esimene/Järgmine efektiivne või resultatiivne mäng - Kihlvedu ennustab, milline on kohtumise esimene või järgmine efektiivne või resultatiivne mäng (touchdown, värav, safety ehk palliga mängija maha tõmbamine tema enda väljakutsoonis). Kui mäng katkestati enne esimest/järgmist efektiivset mänguolukorda, siis kõik kihlveod sellele pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».  

3.1.4.9         Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.2         Austraalia jalgpall

3.2.1         Austraalia jalgpalli panused võetakse vastu mängule koos võimaliku lisaajaga. Eranditeks on järgmised panustamise liinid: 1. poolaeg/Mäng, „Võidu marginaal“, „4. veerandaja tulemus“.

3.2.2         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.2.3         Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.2.4         Austraalia jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.2.4.1         Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.2.4.2         Total - Juhul kui mängus löödud väravate (punktide) summa on võrdne panuse real pakutud väravate (punktide) summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.2.4.3         Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». 

3.2.4.4         «1. poolaeg/Mäng» - Kihlvedu ennustab 1. poolaja (2  veerandaega) ja kogu mängu tulemust. Mängu lisaaega ei arvestata.

3.2.4.5         Veerandaja kihlveod - Veerandaja kihlveotüübid: Veerandaaja võitja, võitja händikäpi arvestusega või väravate (punktide) total. Milline võistkond juhib mängu peale nimetatud veerandaega ei ole Veerandaja kihlvedudes määrav. Mängu lisaaega ei arvestata.

3.2.4.6         1. poolaja kihlveod - Kihlvedu ennustab, kes võidab mängu 1. poolaja. Kui mäng on peatatud või katkestatud enne 1. poolaja lõppu, siis kõik kihlveod antud pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.2.4.7         Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.3         Sulgpall

3.3.1         Kui üks mängijatest on enne kohtumise algust asendatud teise mängijaga, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.3.2         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. Kõik „Jõuab järgmisesse ringi“ kihlveod jäävad kehtima, kui mäng katkestatakse või peatatakse, kui mängija saab vigastada või diskvalifitseeritakse.

3.3.3         Sulgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.3.3.1         Mängu võitja – Võitev kihlvedu ennustab mängu võitjat.

3.3.3.2         Seti võitja - Võitev kihlvedu ennustab seti võitjat. 

3.3.3.3         Turniiri võitja - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui panusereal nimetatud mängija ei osalenud turniiril.

3.3.3.4         Järgmine serv - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus ei järgne ühtki servi.

3.3.3.5         Mängu täpne skoor - Kui mäng on katkestatud või korraldaja poolt ettenähtud settide arv on jäänud mängimata, siis kõik kihlveod sellele pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.3.3.6         Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.4         Jääpall (Bandy)

3.4.1         Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (90 minutit: kaks 45-minutilist poolaega või kolm 30-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

3.4.2         Lisaaega (kaks 15-minutilist poolaega) arvestatakse järgmistes kihlvedudes: «Jõuab järgmisesse etappi», «Liigub kõrgemasse liigasse», «Turniiri võitja».

3.4.3         Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». 

3.4.4         Mäng loetakse toimunuks, kui mängitud oli vähemalt 80 minutit. Kui mäng katkestati ning ei viidud 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod arvestatakse mängu katkestamise hetkel ametlikku mängu protokolli kantud seisule.

3.4.5         Kui pakkumises nimetatud võistkond ei jõua turniiri järgmisesse etappi, siis toimub «Parem tulemus (turniiril)» kihlvedude arvestus vastavalt kogutud punktide summale. Kui võistkondade punkti seis on viigis, siis toimub kihlveo arvestus ametliku protokolli järjestuse/seisu järgi.

3.4.6         Korraldaja ei vastuta mänguaja võimalike muutumiste eest. Pakkumise real kuvatav teave on informatiivse olemusega ning õiget ja ajakohast infot soovitame jälgida mängu/turniiri korraldava organisatsiooni ressurssidest.

3.4.7         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.4.8         Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (1. poolaja tulemus, 1. värav jne.), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.5         Pesapall

3.5.1         Kui ühel päeval toimub samade võistkondade vahel kaks mängu ja korraldaja on pakkunud kihlvedusid vaid ühele neist, siis lähtutakse kihlvedude arvestuses esimese mängu ametlikest tulemustest.

3.5.2         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.3         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.4         Kõik kihlvedude arvestused toimuvad lähtuvalt ametliku mängu korraldaja protollitud tulemustest (k.a lisa inningud, kui ei ole öeldud teisiti).

3.5.5         Kui mäng lõpeb viigiga ning Korraldaja kihlvedusid viigile ei pakkunud, siis kõik mängu võitjale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.6         Mäng peetakse toimunuks, kui vähemalt 5 vooru (inning’t) on mängitud (4 ½ vooru, kui mängu juhib koduvõistkond).

3.5.7         Võistkonda, mis skoorib kõige rohkem pesa punkte (run) peale viimast mängitud vooru, loetakse võitjaks (v.a. juhul, kui koduvõistkond juhib ning mäng katkestatakse vooru esimeses pooles ehk top’is, sest sel juhul loetakse koduvõistkonda võitjaks). Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse enne eelnimetatud aega, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.5.8         Antud reegel kehtib kõikidele kihlvedudele, kui pole öeldud teisiti.

3.5.9         Erandid on:

3.5.9.1         «Live panustamine» - Mäng peab olema mängitud, et kihlveod jääksid kehtima. Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse enne eelnimetatud aega, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.5.9.2         Üle/Alla, Jooks+Löögid+Vead: Üle/Alla, Händikäp - Kihlveod loetakse kehtivaks, kui vähemalt 9 mängu vooru on mängitud (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.9.3         Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises on mängitud alla 8 ½ - 9 vooru. Kihlveo arvestus toimub kodu- ning külalisvõistkonna skooritud jooksude (run’de) summa alusel. Juhul kui (pesade) jooksude summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.10      Pesapallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.5.10.1     Mängu võitja - Kihlveod mängu võitjale võetakse vastu mängu ajale koos lisavoorudega (extra inning’d).

3.5.10.2     Total: Üle/Alla - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud jooksude (run’d) summa on võrdne pakkumise real toodud jooksude summaga. Sama reegel laieneb Võistkonna või mängija individuaalsetele Total kihlvedudele. Kõik Total: Üle/Alla kihlvedude arvestus toimub lisavoorude (Extra Innings) arvestusega. 

3.5.10.3     Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

3.5.10.4     Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 8 ½ - 9 vooru tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Kihlveod jäävad kehtima, kui mäng katkestatakse kahe võistkonna väga suure skoori vahega.

3.5.10.5     Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1» (voor, millele kihlvedu sõlmiti, ei ole oluline).

3.5.10.6     Võistkonna Jooksud (Runs): Üle/Alla - Kihlveod võetakse vastu kihlveo real nimetatud võistkonna skooritud jooksude (run’de) arvule. Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 8 ½ - 9 vooru tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.10.7     Jooksud (Run’d) + Löögid + Vead: Üle/Alla - Kihlveod võetakse vastu kahe võistkonna summaarselt skooritud jooksude (run’de), löökide ja vigade arvule.  Juhul kui mängu (pesa jooksude) jooksude, löökide ja vigade summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveo tulemuste arvestus toimub vastavalt sündmuse korraldaja ametlikule protokollile. Kihlveod loetakse kehtivaks, kui vähemalt 9 mängu vooru on mängitud (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.10.8     Jooksude (Run’ide) + Löökide + Vigade Total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab kas Jooksude, Löökide ja Vigade koguarv mängus on paaris või paaritu. Kihlveo tulemuste arvestus toimub vastavalt sündmuse korraldaja ametlikule protokollile. Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 9 vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond) tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisa perioodid), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu lõppedes on Jooksude (Run’de), Löökide ja Vigade summa «0» (null), siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

3.5.10.9     Total: Paaris/Paaritu Even / Odd - Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

3.5.10.10 Esimese Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb seisuga «0:0».

3.5.10.11 Viimase Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb seisuga «0:0».

3.5.10.12 Järgmise Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus ei skoorita järgmist Jooksu (ka mängu katkestused võetakse arvesse). Kihlveod jäävad kehtima, kui skooritakse Jooks ning seejärel toimub mängu katkestamine.

3.5.10.13 Esimene mängu periood: Üle/Alla (0.5) - Kihlveod on kehtivad ning arvestatakse vastavalt, kui mängu esimene voor on edukalt mängitud.

3.5.10.14 Esimese perioodi tulemus - Kihlveod on kehtivad ning arvestatakse vastavalt, kui mängu esimene voor on edukalt mängitud.

3.5.10.15 Esimese kodujooksu tüüp - Kihlvedu ennustab kas mängu esimene Kodujooks on ühe-, kahe-, kolmepunktine või neljapunktine Grand Salami või siis ei skoorita mängus ühtki Kodujooksu. Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.10.16 Periood, milles skooritakse enim kodujookse - Kihlvedu ennustab perioodi/vooru, milles skooritakse enim kodujookse: Esimeses 4 ½ voorus (k.a. 5. vooru esimene pool ehk top), Järgnevas 5 voorus (alates 5. vooru teisest poolest) või skooritakse mõlemas perioodis võrdne arv kodujookse. Lisavoorude tulemus liidetakse juurde tulemustele, mis on saadud alates 5. vooru teisest poolest ehk bottom’ist.

3.5.10.17 Esimese jooksu (run’i) skooriv võistkond võidab - Võimalikud tulemused: «Jah» – kihlvedu võidab, kui esimese jooksu skoorinud võistkond võidab terve mängu; «Ei» – kihlvedu võidab, kui esimese jooksu skoorinud võistkond kaotab terve mängu.Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik kihlveod sellele pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».Kui mäng lõpetatakse enne ametliku mänguaja lõppu, siis kõigi kihlvedude tulemused arvestatakse 5. vooru (4 ½ vooru järgselt, kui koduvõistkond juhib) järgsete ametlike tulemuste põhjal. Võistkond, millel on eelneva lõpuni mängitud vooru põhjal skooritu rohkem jookse (run’e), arvestatakse mängu võitjaks. Eelnimetatud reegel ei kehti, kui mäng katkestatakse vooru esimeses pooles ehk topis ning koduvõistkond juhib mängu. Sel juhul arvestatakse koduvõistkonda mängu võitjaks.

3.5.10.18 Esimese pitch’i (söödu) tulemus vooru topis (esimeses pooles): 4 valet (ball) söötu või mõni muu tulemus - Kihlvedu ennustab kas esimese pitch’i (söödu) tulemuseks on 4 valet (ball) söötu, 3 õiget söötu, jooks (run), kodujooks, viga või muu tulemus.

3.5.10.19 Esimene 3 jooksu skooriv võistkond - Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Üks võistkondadest skoorib 3 jooksu enne mängu peatamist/katkestamist.

3.5.10.20 Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises on mängitud alla 8 ½ - 9 vooru. Kihlveo arvestus toimub kodu- ning külalisvõistkonna skooritud jooksude summa alusel. Juhul kui (pesade) jooksude summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.5.10.21 Divisjoni võitja - Kui mängude hooaega ükskõik mis põhjusel lühendatakse, siis toimub kihlvedude arvestus vastavalt hooaja ametlikule lõpptulemusele.

3.5.10.22 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.6         Korvpall

3.6.1         Viigi võimalusega «Mängu võitja» kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale.

3.6.2         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik kihlveod peale punktis 3.6.14.16 toodud kihlvedude tagastatakse koefitsiendiga «1».  Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.6.3         Kui mäng katkestatakse vähem kui 5 minutit enne ametlikku mänguaja lõppu, siis kihlveod sellele sündmusele jäävad kehtima.

3.6.4         Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse, kui ametliku mänguaja lõpuni on jäänud enam kui 5 minutit, siis kõik kihlveod sellele sündmusele tagastatakse koefitsiendiga. «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.6.5         Live kihlveod loetakse kehtivaks, kui kõnealuse pakkumise tulemus on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud. Kõik muud Live kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.6.6         Juhul kui mäng on katkestatud või peatatud enam kui 24 tunniks, siis kihlveod, mis said sellele mängule sõlmitud, tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveod jäävad kehtima, kui mäng viiakse lõpuni selle peatamisele järgneva 24 tunni jooksul.

3.6.7         «2. poolaja» ning «4. veerandaja» panuste arvestus toimub mängu normaalaja tulemuste järgi.

3.6.8         Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud punktide arv on võrdne pakkumises nimetatud punktide arvuga. Sama reegel laieneb järgmistele kihlvedudele: Veerandaja/Poolaja total, mängija/Võistkonna individuaalne total (k.a Lauapallide, Söötude, Vigade, Blokkide, Vahelt lõigete Üle/Alla kihlveod). Mängu, Poolaja, Veerandaja händikäp kihlveod. Kihlveod Mängijate statistikale ja teised kihlveod, kus ei ole täpne händikäp/total määratud.

3.6.9         Mängija statistika (Lauapallid, Söödud, Vead, Blokid, Vahelt lõiked: Üle/Alla) kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud kohtumises. Mängijate statistikat võrdlevad kihlveod (nt. Kes skoorib rohkem Lauapalle/Sööte/Vigu/Blokke?) tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks pakkumise real nimetatud mängijatest ei osalenud kohtumises.

3.6.10      Mängijate Total ning mängijate statistikat võrdlevad kihlveod võetakse vastu koos lisaajaga.

3.6.11      Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks või enam kohtumisi on tühistatud või edasi lükatud.

3.6.12      Kui turniiri reeglid lubavad viiki jäänud kohtumist lõpetada ilma lisaaega mängimata ning kihlveo Korraldaja antud sündmusele viigi võimalust ei pakkunud, siis kõik sellised kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kõik muud kihlveod (händikäpid, total jne) arvestatakse kohtumise ametlikest tulemustest lähtuvalt.

3.6.13      Kui turniiri määrus lubab võitjat selgitada kahe mängu  koondtulemusena, siis võetakse kihlveo arvestamisel aluseks mängu normaalaeg. Kui kihlvedu on sõlmitud 2. kohtumisele, siis võetakse arvesse vaid 2. kohtumise normaalaeg. Teise kohtumise lõpus mängitav lisaaeg võetakse arvesse vaid kihlvedudes, mis on seotud võistkonna jõudmisega turniiri järgmisesse etappi/vooru jne. 

Näide: 1. mängu tulemus on 85-80 ja 2. mängu tulemus 70-75. Kihlveod arvestatakse vaid normaalaja tulemuste järgi.

3.6.14      Korvpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.6.14.1     Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Viigi võimalusega kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga. Kõik muud panused arvestatakse vastavalt lisaaja tulemustele.

3.6.14.2     Total - Juhul kui mängus löödud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb kihlvedudele, mis on vastu võetud Võistkonna või Mängija individuaalsele Totalile. Kõik kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.6.14.3     Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu punktide total viigis pakkumise real toodud punktide totaliga, siis tagastatakse händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».  Sama reegel laieneb kihlvedudele, mis on vastu võetud Võistkonna või Mängija statistikale (punktide/vigade/blokkide total jne).

3.6.14.4     Lisaaeg: Jah/Ei - Kõik panused jäävad kehtima juhul kui mäng katkestatakse lisaajal.

3.6.14.5     Võistkonna individuaalne total - Kihlvedu ennustab, kas võistkonna mängus skooritud punktide total on Üle või Alla kihlveo pakkumises nimetatud punktide totali. Kui mängu punktide total on viigis pakkumise real toodud punktide totaliga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». 

3.6.14.6     Resultatiivseim poolaeg - Mängu 2. poolaja kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale. Mängu normaalaeg peab olema mängitud, et kõik kihlveod sellele jääksid kehtima.

3.6.14.7     Resultatiivseim veerandaeg - Kõik 4 veerandaega peavad olema mängitud, et kihlveod nimetatud mängule jääksid kehtima. Mängu lisaaega ei arvestata.

3.6.14.8     Võidu marginaal - Ennusta, kas mängu võitja võidab rohkema või vähema arvu punktidega, kui on etteantud mänguturu pakkumises.

3.6.14.9     Total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas kihlveo pakkumises nimetatud perioodi (Veerandaeg/Poolaeg/Mäng) skooritud punktide total on Paaris või Paaritu.

3.6.14.10 Võistkonna Lauapallid (Söödud/Blokid) Üle / Alla? - Mõlema võistkonna teenitud «Söötude/Blokkide: Üle/Alla» kihlveod. Võistkonna liikme diskvalifitseerimine, vigastus või lihtsalt keeldumine mängus osalemast ei mõjuta kihlvedude arvestust.  Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.6.14.11 Mängija Lauapallid (Söödud/Blokid/Vahelt lõiked/Punktid): Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängija poolt kohtumises teenitud Lauapallide (Söötude/Blokkide/Vahelt lõigete/Punktide) koguarv on Üle/Alla pakkumises nimetatud totali. Mängija võistkonna nimi on pakkumise real märgitud lühendina mängija nime kõrval ning omab vaid informatiivset tähendust. Ebatäpsused mängija võistkonna nimes ei mõjuta kihlveo artvestust – kihlveod loetakse kehtivaks. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija ei osale kohtumises. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

3.6.14.12 Kõige rohkem Lauapalle (Sööte/Blokke) skooriv võistkond - Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Korraldaja pakub võistkondade tulemusi võrdlevaid kihlvedusid vaid turniiritabelis nimetud mängudele. Kihlveod eelnimetatud pakkumistele võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija skoorib pakkumise real tooduga võrdse Lauapallide (Söötude/Blokkide/Vahelt lõigete/Punktide) koguarvu.

3.6.14.13 Kõige rohkem Lauapalle (Sööte/Vahelt lõikeid/Blokke/Punkte) skooriv mängija - juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Korraldaja pakub mängijate tulemusi võrdlevaid kihlvedusid vaid turniiritabelis nimetud mängudele. Kui pakkumise real nimetatud mängija ei osale kohtumises, siis kõik kihlveod sellele mängijale tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui kihlveo pakkumise real nimetatud mängija skooritud Lauapallide (Söötude/Vaheltlõigete/Blokkide/Punktide) total võrdub pakkumise real toodud totaliga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Kihlveod eelnimetatud pakkumistele võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga, kui ei ole öeldud teisiti.

3.6.14.14 Milline võistkond skoorib mängus/poolajal/veerandajal esimesena 10 (20, jne) punkti? Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib pakkumises nimetatud perioodil esimesena 10 (20, jne) punkti. Veerandaja kihlvedudes mängu lisaaega ei arvestata.

Kui ükski pakkumises olevatest võistkondades ei skoori pakkumise real antud punkte, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1».

3.6.14.15 Grupi etapi/Konverentsi/Divisjoni võitja - Selleks, et grupi etapi/konverentsi/divisjoni võitja kihlveod jääksid kehtima, peavad kõik nimetatud etapi/turniiri mängud olema toimunud. Vastasel juhul tagastatakse kihlveod koefitsiendiga «1».

Erand: Kihlveod, mis on vastu võetud võistkonnale, millel pole isegi teoreetilist võimalust nimetatud etapp võita (olenemata seni veel mängimata kohtumiste tulemustest), arvestatakse kaotanuks.

3.6.14.16 Play-off seeria tulemus (3-st parim/5-st parim/7-st parim) - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui võitja selgitamiseks vajalik kohtumiste arv (määratud turniiritabelis) ei ole toimunud.

3.6.14.17 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale»  vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

3.6.14.18 Mängu esimene viga - Kihlvedu ennustab mängijat, kes teeb mängu esimesed 5-6 isiklikku viga (vigade arv oleneb turniiri määrustest). Tehnilisi vigu ning ebasportliku käitumise eest määratud vigu ei arvestata.

3.6.14.19 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud etapi lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud mängus osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna edasipääsule kaotanuks.

3.6.14.20 Milline võistkond skoorib Mängu/Poolaja/Veerandaja esimesed punktid? Kihlvedu ennustab, milline pakkumises toodud võistkondadest skoorib pakkumise real nimetatud perioodil (poolaeg/veerandaeg jne) esimesed punktid.

3.6.14.21 Mängu/Poolaja/veerandaja viimase punkti skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib pakkumise real nimetatud ajavahemikus viimase punkti.

3.6.14.22 Mängu esimene punkt: Kolmene/Kahene/Vabavise - Kihlveo arvestamisel võetakse aluseks vaid mängukohtuniku poolt loetud punktid.

3.6.14.23 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.7         Rannajalgpall

3.7.1         Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (36 minutit: kolm 12-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

3.7.2         Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

3.7.3         Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». 

3.7.4         Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 24 minutit.

3.7.5         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.7.6         Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese perioodi tulemus, esimene värav jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. 

3.7.7         Kihlveo korraldaja kasutab statistika ning tulemuste ametliku allikana järgmist ressurssi: https://www.beachsoccer.com/.

3.8         Rannavõrkpall

3.8.1         Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese seti tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. 

3.8.2         Juhul, kui mäng on edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.8.3         Mängu toimumise koha muutmisel jäävad kõik kihlveod kehtima.

3.8.4         Kui üks mängijatest on asendatud teisega, siis kõik kihlveod selle kohtumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.8.5         Kohtuniku otsus võtta võistkonnalt (karistusena) punkt kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.8.6         Reegel mõjutab järgmisi kihlvedusid: Live kihlvedu  «Skoorib esimesena 5/10/15/20» pakkumistele; Võistkond, mis võidab järgmise punkti.

3.8.7         Kihlveo arvestus toimub vastavalt sellele, kumb võistkond skoorib esimesena pakkumises nimetatud punktide summa ning edasisi kohtunikupoolsed punktide liigutamised või skoori muutused arvesse ei võeta. Samadel põhimõtetel toimub  ka «Järgmise punkti skooriv võistkond» kihlvedude arvestus. 

3.8.8         Rannavõrkpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.8.8.1         Mängu võitja - Kihlvedu ennustab kohtumise võitjat.

3.8.8.2         Total - Juhul kui mängus skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». 

3.8.8.3         Võistkonna individuaalne total - Juhul kui esimese või teise võistkonna  skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis antud pakkumisele vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». 

3.8.8.4         Geimide Total: Üle/alla - Kihlvedu ennustab kas geimide total mängus on üle või alla pakkumises nimetatud geimide totali. Kui mäng on  peatatud /ei ole lõpuni viidud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.8.8.5         Milline võistkond skoorib esimesena 10/15 punkti? - Juhul kui mängu kohtunik otsustab juba fikseeritud mängu skoori muuta, siis kihlvedude arvestust antud otsus ei mõjuta. Kõik nimetatud pakkumisele vastu võetud kihlveod jäävad kehtima.

3.8.8.6         Geimide Total - Kihlveo arvestamine põhineb mängus mängitud geimide arvul. Juhul kui mängus skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». 

3.8.8.7         Geimi(de) Händikäp - Kihlveo arvestus toimub olenemata mängu lõppskooris.

3.8.8.8         Geimi täpne skoor - Kihlvedu ennustab mängu täpset geimide seisu. Kihlvedu ennustab mängutud geimide täpset skoori.

3.8.8.9         Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale»  vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

3.8.8.10     Mängu total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas mängus skooritud punktide koguarv on paaris või paaritu.

3.8.8.11     Geimide total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas kohtumises mängitud geimide koguarv on paaris või paaritu.

3.8.8.12     Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.9         Poks

3.9.1         Kui kohtumine (matš) on edasilükatud enam kui 24. tunniks, siis kõik kihlveod sellele pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.2         Kui kohtumine (matš) on katkestatud või peatatud enam kui 24. tunniks, siis kõik kihlveod sellele pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1». Muudel juhtudel jäävad kihlveod kehtivaks.

3.9.3         Matši toimumise koha muutumisel jäävad kõik kihlveod kehtivaks.

3.9.4         Kihlveo arvestus toimub matši lõpus välja kuulutatud tulemuse alusel. Kohtuniku otsus punktiseisu hiljem muuta kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.9.5         Kui matš lõpeb tehnilise viigiga, siis kõik viigile vastu võetud kihlveod arvestatakse võitvaks.

3.9.6         Matš loetakse alanuks, kui on kõlanud matši algust tähistav kellalöök. Korraldaja pakub järgmisi «Võidu tüüp» kihlvedusid: Võit punktidega, Nokaut (KO), Tehniline nokaut (TKO), Diskvalifitseerimine või kohtumisest loobumine mõnel muul põhjusel.

3.9.7         «Varajase võidu» põhimõte tähendab matši võitu Nokaudiga, Tehnilise nokaudiga, poksija diskvalifitseerimist või poksija kohtumisest loobumist ükskõik mis põhjusel.

3.9.8         «Võit kohtunike otsusega» põhimõte tähendab, et kõik maksimaalsed võimalikud raundid on peetud ning matši võitja määratakse kohtunike otsusega.

3.9.9         Kui üks osalejatest keeldub peale raundi algust tähistava kella lööki poksiringi tulemast, siis loetakse matš lõppenuks. Sel juhul arvestatakse eelnevat raundi viimaseks ning matši võit antakse vastasele.

3.9.10      Kui raundide koguarv on turniiri/kohtumise määruse kohaselt muudetud, siis kõik kihlveod välja arvatud «Raundide total» jäävad kehtima. Kõik kihlveod raundide koguarvule tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.11      Kui kohtumise üks osalejatest on asendatud teisega, siis kõik kihlveod sellele sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.12      Korraldaja pakub kihlvedusid järgmistele tulemustele:

3.9.12.1     Matši võitja - Kihlvedu ennustab, kas matši võidab üks või teine pool või lõpeb kohtumine viigiga (W1, W2 või X). Võidu tüüp (KO, TKO, diskvalifitseerimine) ei mõjuta kihlveo arvestust. Kihlveo arvestus toimub vastavalt poksiringis välja kuulutatud tulemustele (k.a. kohtunikupoolsed punktiseisu muutmised). Kohtumisejärgne distsiplinaarne või mis tahes muu kohtuniku otsus kihlveo arvestust ei mõjuta. Kui viigi võimaluseta pakkumises nimetatud matš  lõpeb viigiga, siis kõik kihlveod antud matšile tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.12.2     Raundide total - Kui üks osalejatest keeldub peale raundi algust tähistava kella lööki poksiringi tulemast, siis loetakse matš lõppenuks. Sel juhul arvestatakse eelnevat raundi viimaseks ning matši võit antakse vastasele. Kui raundide koguarv on turniiri/kohtumise määruse kohaselt muudetud, siis kõik kihlveod Raundide Totalile tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt tegelikkusele raundide arvule.

3.9.12.3     Raundide kihlveod - Kihlvedu ennustab, millises raundis üks või teine pakkumises nimetatud osaleja matšis võidab. Kihlvedu võetakse vastu matši võitjale, mistõttu raundi enda tulemus ei ole kihlveos oluline. Kui võitja selgitatakse kohtuniku otsusega, siis kihlvedu võidule viimases raundis jääb kehtima ning loetakse kaotanuks.

3.9.12.4     Nokdaun «N»-raundis: Jah/Ei  - Kihlveos arvestatakse vaid nokdaunid, kus matši kohtunik alustab loendamist. Poksiringis olev kohtunik võib loendamist alustada omal initsiatiivil. Kukkumisi või libastumisi libedal põrandal nokdaunina ei arvestata.

3.9.12.5     Matši tulemus - Kihlvedu ennustab matši võitjat ning võidu tüüpi. Pakutavad võidu tüübid: Võit punktidega, Nokaut (KO), Tehniline nokaut (TKO), Diskvalifitseerimine KO – vastane on nokauteeritud ega suuda matši jätkata peale 10-sekundi loendamist. TKO – tehniline nokaut, mis kuulutatakse välja peale sama poksija kolme nokdauni ühes raundis. Võit kohtunike otsusega (matši määrustega planeeritud raundide arv on toimunud); Viik (punktides); Diskvalifitseerimine.

3.9.12.6     Võitja / Raundide total: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab nii matši võitjat kui seda, kas raundide koguarv on üle või alla pakkumises nimetatud totali. Kui matš lõpeb viigiga, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1».Kui raundide koguarv on turniiri/kohtumise määruse kohaselt muudetud, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlvedude arvestus toimub vastavalt lõpuni peetud raundide arvule.

3.9.12.7     Võidab matši pakkumise real nimetatud raundis või nende vahemikus - Kihlvedu ennustab võitjat ning raundi või raundide vahemikku, milles võit saavutati. Kui matš lõpeb viigiga, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui üks osalejatest keeldub peale raundi algust tähistava kella lööki poksiringi tulemast, siis loetakse matš lõppenuks. Sel juhul arvestatakse eelnevat raundi viimaseks ning matši võit antakse vastasele. Kui raundide koguarv on turniiri/kohtumise määruse kohaselt muudetud, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt tegelikkusele raundide arvule.

3.9.12.8     Võit kohtunike otsusega: Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas võitja selgitamiseks peetakse maksimaalne arv raunde või lõpeb matš varajase võiduga. Kui raundide koguarv on turniiri/kohtumise määruse kohaselt muudetud, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt tegelikkusele raundide arvule. Kui matš oli tehniliste raskuste tõttu tühistatud või katkestatud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.12.9     Millises raundis selgub võitja? - Kihlvedu ennustab raundi, milles selgub võitja või selgub võitja kohtuniike otsusega. Kui üks osalejatest keeldub peale raundi algust tähistava kella lööki poksiringi tulemast, siis loetakse matš lõppenuks. Sel juhul arvestatakse eelnevat raundi viimaseks ning matši võit antakse vastasele.

3.9.12.10 Poksija nokdaun: Jah/Ei - Kihlveos arvestatakse vaid nokdaunid, kus matši kohtunik alustab loendamist. Kukkumisi või libastumisi libedal põrandal nokdaunina ei arvestata.

3.9.12.11 Poksija võidab matši esimesel minutil - Kihlvedu võidab, kui pakkumise real nimetatud poksija võidab matši 59 jooksul peale matši algust.

3.9.12.12 Poksija saadetakse nokdauni, kuid ta võidab matši - Kihlveo pakkumised: «Jah» – Pakkumises nimetatud poksija saadetakse nokdauni, kuid ta võidab matši. «Ei» – muu. Kihlveos arvestatakse vaid nokdaunid, kus matši kohtunik alustab loendamist. Kukkumisi või libastumisi libedal põrandal nokdaunina ei arvestata. Kui matš oli tehniliste raskuste tõttu tühistatud või katkestatud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.9.12.13 Nokdaun / Nokaut / Tehniline nokaut? - Kihlveo pakkumised: Poksija 1/Poksija 2/Kumbki; Poksija 1/Poksija 2 või kumbki posijatest ei saadeta nokdauni, nokauti/tehnilisse nokauti.

3.9.12.14 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.10     Male

3.10.1      Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.10.2      Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.10.3      Kihlveoed arvestatakse vastavalt ametlikele turniiri tulemustele. KIhlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks pakkumise real nimetatud mängijatest ei osalenud kohtumises. 

3.10.4      Malele pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.10.4.1     Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu võitjat. Kui üks mängijatest keeldub kohtumises osalemast või ta diskvalifitseeritakse enne mängu algust, siis tagastatakse kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1».

3.10.4.2     Turniiri võitja - Kui kahe või enama mängija turniiritabeli punktiseis on viigis, siis toimub antud pakkumisele vastu võetud kihlvedude arvestus vastavalt turniiri ametlikule protokollile.

3.10.4.3     Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.11     Rattasport

3.11.1      Kihlveod arvestatakse vastavalt ametlikele tulemustele poodiumi tseremoonial. Poodiumijärgsed diskvalifitseerimised kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.11.2      Kui rattur katkestab võidusõidu, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.11.3      Kui pakkumise real nimetatud etapp on katkestatud või peatatud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.11.4      Tulemused, mis on võidusõidu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. 

3.11.5      Kui pakkumise real nimetatud võidusõit või etapp on tühistatud või edasi lükatud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on võidusõidu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. 

3.11.6      Rattaspordile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

 

3.11.6.1     Võidusõidu võitja - Kihlvedu ennustab võidusõidu võitjat. Juhul kui mõni ratturitest diskvalifitseeritakse, siis arvestatakse kihlveod vastavalt poodiumi tseremoonial välja kuulutatud tulemustele. Rattur, kes esimesena ületab finišijoone, loetakse võidusõidu võitjaks. Kui ükski võidusõidus osalevatest ratturitest ei ületa finišijoont, siis võitjaks loetakse ratturid, kes on läbinud enim etappe (või suurema vahemaa). Kui kaks või enam ratturit lõpetab sama palju etappe (või sama vahemaa), siis kõik kihlveod antud sündmusele arvestatakse vastavalt viimase etapi lõppedes deklareeritud klassifikatsiooni tulemustele 

3.11.6.2     Etapi võitja - Kihlvedu ennustab etapi võitjat. Kihlveod ratturile, kes võidusõidus ei osalenud, tagastatakse koefitsiendiga  «1». Juhul kui mõni ratturitest diskvalifitseeritakse, siis arvestatakse kihlveod vastavalt poodiumi tseremoonial välja kuulutatud tulemustele.

3.11.6.3     Kumb on parem (vastavalt võidusõidu tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest lõpetab võidusõidu kõrgemal kohal. Arvestus toimub vastavalt võidusõidu ametlikele lõpptulemustele. Mõlemad pakkumises nimetatud ratturid peavad pakkumises antud võistlust alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks nimetatud ratturitest peab võidusõidu lõpetama (ületama finišijoone), et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».  Kui pakkumises nimetatud kahest ratturis lõpetab võidusõidu (ületab finišijoone) vaid üks, siis võidusõidu lõpetanud ratturi tulemust arvestatakse paremaks ning tema tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

3.11.6.4     Kumb on parem (vastavalt etapi tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest lõpetab etapi kõrgemal kohal. Arvestus toimub vastavalt etapi ametlikele lõpptulemustele. Mõlemad pakkumises nimetatud ratturid peavad pakkumises antud etappi alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks nimetatud ratturitest peab etapi lõpetama, et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».  Kui pakkumises nimetatud kahest ratturis lõpetab etapi vaid üks, siis etapi lõpetanud ratturi tulemust arvestatakse paremaks ning tema tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

3.11.6.5     Kumb võistkond on parem (vastavalt võidusõidu tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, milline võistkond lõpetab võidusõidu kõrgemal kohal. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab pakkumises antud võistlust alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab võidusõidu lõpetama (ületama finišijoone), et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».  Kui pakkumises nimetatud kahest võistkonnast lõpetab võidusõidu vaid üks, siis võidusõidu lõpetanud võistkonna tulemust arvestatakse paremaks ning selle võistkonna tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

3.11.6.6     Kumb võistkond on parem (vastavalt etapi tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, milline võistkond lõpetab etapi kõrgemal kohal. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumises nimetatud võistkond ei osalenud pakkumises antud etapil.  Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab pakkumises antud etappi alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab etapi lõpetama, et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».  Kui pakkumises nimetatud kahest võistkonnast lõpetab etapi vaid üks, siis etapi lõpetanud võistkonna tulemust arvestatakse paremaks ning selle võistkonna tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

3.11.6.7     Mäe kuningas - Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.  

3.11.6.8     Punktide klassifikatsioon - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest saavutab klassifikatsioonis maksimaalsed punktid. Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.   

3.11.6.9     Tulevad poodiumile - Kihlvedu ennustab võistluse esikolmikut ehk poodiumile jõudvaid sportlasi. Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.

3.11.6.10 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.12     Noolevisked

3.12.1      Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.12.2      Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. 

3.12.3      Kui mäng on katkestatud, siis mängija, kellele on ametlikult määratud kohtumise võit, jõuab turniiri järgmisesse etappi.

3.12.4      Teistele pakkumistele vastu võetud kihlveod tühistatakse, kui ei ole öeldud teisiti:

3.12.5      Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.12.6      Nooleviskes pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.12.6.1     Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu tulemust. Viigi võimaluseta «Mängu võitja» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb viigiga.

3.12.6.2     180-punktised visked mängus: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängus tuleb 180-punktiseid viskeid rohkem või vähem, kui kihlveo pakkumises nimetatud visete arv. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui 180-punktiste visete koguarv on võrdne pakkumise real toodud 180-punktiste visete arvuga. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.12.6.3     Mängija 1/ Mängija 2 viskab 180-punktiseid viskeid: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängija skooritud 180-punktiste visete koguarv matšis on Üle/Alla pakkumise real toodud visete arvu. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui 180-punktiste visete koguarv on võrdne pakkumise real toodud 180-punktiste visete arvuga. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.12.6.4     Etappide (Leg’de) händikäp (arvesse võetakse mängu täispikkuse) - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises mängitud etappide koguarv (händikäpi arvestusega) on võrdne pakkumises nimetatud etappide arvuga.

3.12.6.5     Punane/Roheline duubel-lõpp - Kihlvedu ennustab etappide lõpetava viskesektori värvi. Kihlvedu kehtib, kui etapp on mängitud lõpuni.

3.12.6.6     Etapi duubel-lõpp: Üle/Alla 40.5 Kihlvedu ennustab, kas etapi duubel-lõpp on Üle/Alla 40.5. Kihlvedu kehtib, kui etapp on mängitud lõpuni.

3.12.6.7     Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte mängijat, siis «Turniiri võitjale»  vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel. Kihvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija või võistkond ei osalenud mängus.

3.12.6.8     Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

3.13     E-sport

3.13.1      Kui ei ole öeldud teisiti, siis kõik kihlveod võetakse vastu lisa raundidega. Kui matš lõpeb viigiga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1».

3.13.2      Kui üks matši osaleja diskvalifitseeritakse või ta keeldub mängu jätkamast, siis kõik nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod loetakse kaotanuks. Kui üks matši osaleja diskvalifitseeritakse enne mängu algust, siis kõik nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.3      Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.4      Kui pakkumises nimetatud mängi on peatatud, kuid kohtunik avaldab mängu toimumise aja, siis peatatud mängu tulemusi kihlveos ei arvestata.

3.13.5      Kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal. Mängijale, kes ei osale võistlusel kihlvedusid vastu ei võeta. Mängu tulemuste ja Grupi kihlveo pakkumistel võidakse rakendada Reeglit number 4 (mahaarvamised).

3.13.6      Juhul kui mäng on edasi lükatud või katkestatud ning ei ole järgneva 48 tunni jooksul ettenähtud algusajast lõpetatud, siis loetakse sündmus mitte toimunuks ning kõik kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.7      Kui kihlveo pakkumises on ilmselgeid vigu, siis kõik sellele vastu võetud kihlveod tühistatakse.

3.13.8      Sündmuses osaleva võistkonna ametlik nimemuutus, ei mõjuta kihlveo arvestust.

3.13.9      Kui mäng algab ettenähtud ajast varem, siis kõik kihlveod, mis on vastu võetud peale mängu tegelikku algust, tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.10  Kihlveod, mis on sõlmitud enne mängu tegelikku algust jäävad kehtima.

3.13.11  Mängu võitja / Kaardi võitja (k.a. Jooksev või Järgmine) / Topeltvõimalus  - kui mäng või kaart mängitakse seoses viiki jäämisega uuesti, siis kordusmäng loetakse uueks eraldiseisvaks sündmuseks.

3.13.12  Kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis antud sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1» (v.a. juhud, kui mängija on diskvalifitseeritud peale mängu algust). Kui üks võistkondadest või selle mängijatest on diskvalifitseeritud, siis vastane, kes mängu tulemusena pääseb järgmisesse etappi loetakse võitjaks ning kihlveo arvestus toimub antud mängija kasuks.

3.13.13  Kui mäng läheb kordamisele seoses erinevate ühenduste katkestustele, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.13.14  Kui võit antakse ühele mängijale/meeskonnale vaikimisi ehk ilma et mäng oleks tegelikkuses alanudki, tagastatakse kõik sellele sündmusele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1».

3.13.15  Kui kaart läheb mängijast sõltumatute tehniliste probleemide tõttu kordusmängimisele, siis prematch kihlveod jäävad kehtima ning arvestatakse vastavalt sündmuse korraldaja ametlikele tulemustele. Live kihlveod, mille tulemus ei ole veel selgunud, tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.16  Händikäp kihlveod / Kaardi total kihlveod / Täpse skoori kihlveod / ‘Race to’ Maps – kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui laetud kaartide arv on muudetud või erineb neist, mis on pakutud kihlveod real.

3.13.17  Kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.13.18  «Võidab vähemalt ühe kaardi» - kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

 

3.13.19  StarCraft II

3.13.19.1 Kaardi kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.19.2 Võitev rass / Võitva mängija rahvus: Kui mäng on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

 

3.13.20  Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

3.13.20.1 Viigivõimaluseta CS:GO kihlveod võetakse vastu mängule koos lisaajaga. Viigivõimalusega kihlveod võetakse vastu ainult mängu normaalajale.

3.13.20.2 Raundi kihlveod – kui mängu ettenähtud raundide arv on muudetud või erineb kihlveo pakkumises nimetatust, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui sündmus/kaart/raund on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

 

3.13.21  League of Legends (LOL)

3.13.21.1 Kaartide kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.21.2 «First Blood» kihlveod: loevad vaid tapmised (kill’id), mis on toime pandud vastasvõistkonna või selle mängija osalusel.

3.13.21.3 «Kill» kihlveod: kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal.

3.13.21.4 «Monster» kihlveod: Kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal

3.13.21.5 «Ehitiste» kihlveod: Kõik «Hävitatud Ehitised» loetakse hävitatuks vastasvõistkonna  või selle mängija poolt olenemata sellest, kas see toimub Tšempioni või Käsilase (Minion’i) osalusel või on tegemist taastatud ehitisega.

3.13.21.6 Võistkonna alistumise korral arvestatakse Tornide ja Inhibitoridega seotud kihlveod justkui võitja võistkond oleks hävitanud minimaalse arvu torne ja/või -Inhibitore, mida oleks vaja mängu võitmiseks.

3.13.21.7 Lisaehitised loetakse hävitatud võitja võistkonna poolt ning on limiteeritud 1 inhibitorini ning 5 tornini.

3.13.21.8 Võistkonna alistumise korral tagastatakse kõik «Järgmine hävitatud ehitis» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.21.9 Kõik ajalised kihlveod arvestatakse vastavalt mängusisesele kellale. Kui sündmus on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

 

3.13.22  DOTA2

3.13.22.1 Kaartide kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.22.2 «First Blood» markets: loevad vaid tapmised (kill’id), mis on toime pandud vastasvõistkonna või selle mängija osalusel.

3.13.22.3 «Kill» kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal.

3.13.22.4 «Creep» kihlveod: kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal. Kihlveo arvestus toimub vastavalt sellele, kes surmab Roshani, mitte selle järgi, kes vallutab tervise ja maagia punktid taastava purskkaevu.

3.13.22.5 « Ehitiste » kihlveod: Kõik «Hävitatud Ehitised» loetakse hävitatuks vastasvõistkonna  või selle mängija poolt olenemata sellest, kas see toimub Kangelase või Creep’i osalusel või on tegemist taastatud ehitisega. Hävitatud barakkide number määratakse alati ametliku teadaoleva numbri järgi. See hõlmab nii "individuaalseid" kui ka "melee" barakke. Võistkonna alistumise korral arvestatakse Tornide ja Inhibitoridega seotud kihlveod justkui võitja võistkond oleks hävitanud minimaalse arvu torne ja/või -Inhibitore, mida oleks vaja mängu võitmiseks.

3.13.22.6 Võistkonna alistumise korral tagastatakse kõik «Järgmine hävitatud ehitis» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.13.22.7 Kõik ajalised kihlveod arvestatakse vastavalt mängusisesele kellale. Kui sündmus on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.14     Maahoki

3.14.1      Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (70 minutit: kaks 35-minutilist poolaega või neli veerandit, millest iga üks 17 minutit ja 24 sekundit), kui pole öeldud teisiti.

3.14.2      Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

3.14.3      Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.14.4      Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.14.5      Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 60 minutit. Kui mäng oli katkestatud ning seda ei viidud järgneva 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod antud kohtumisele arvestatakse vastavalt mängu finaalprotokollile.

3.14.6      «Kõrgem koht turniiri arvestuses» kihlveod

3.14.7      Kui võistkond ei saa grupi etapist edasi, siis arvestatakse kihlveod vastavalt turniiri ametliku protokolli tulemustele.

3.15     Saalihoki

3.15.1      Saalihoki on siseruumides (kõval kattel) aukudega plastpalliga mängitav jäähokisarnane võistkondlik mäng.

3.15.2      Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

3.15.3      Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.15.4      Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 50 minutit. Kui mäng oli katkestatud ning seda ei viidud järgneva 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod antud kohtumisele arvestatakse vastavalt mängu katkemise ajal avaldatud finaalprotokollile.

3.15.5      Kõik saalihoki kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (60 minutit: kolm 20-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

3.15.6      Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

3.16       Jalgpall

3.16.1      Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (kaks 45-minutilist poolaega). Lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata, kui ei ole öeldud teisiti. Kohtunik võib lisada aega kummagi poolaja kestusele mängijate vahetuste, vigastuste jm viivituste tõttu. Väravad, mis on löödud ja kohtuniku poolt lisatud ajal, loetakse normaalaja hulka. 

3.16.2      Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud enne normaalaja lõppu ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik peale antud sektsiooni 16. punktis toodud kihlvedude tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.3      Kaartide puhul arvestatakse ainult neid kollaseid ja punaseid kaarte, mis on saadud mängijate poolt, kes olid antud hetkel mänguosalised. Ei arvestata kaarte, mille saavad vahetusmängijad, treenerid või muud võistkondade liikmed.

3.16.4      Kõik karistusena jagatud kaardid, mängust eemaldamised või muud sündmused/karistused, mis on toimunud peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.16.5      Kõik karistusena jagatud kaardid, mängust eemaldamised või muud sündmused/karistused, mis on toimunud kahe poolaja vahel ei mõjuta 1. ja 2. poolaja kihlvedusid, kuid võetakse arvesse mängu lõpptulemuses.

3.16.6      Jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

3.16.6.1     Mängu võitja - Kihlvedu võetakse vastu mängu võitjale. Kihlvedu arvestatakse vastavalt normaalaja tulemustele.

3.16.6.2     Total - Juhul kui mängus löödud väravate summa on võrdne panuse real pakutud väravate  summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele.

3.16.6.3     Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». Mängu periood (1. või 2. poolaeg) kihlveo arvestust ei mõjuta. Sama reegel laieneb Kaartide, Nurgalöökide ning muudele händikäp kihlvedudele.

3.16.6.4     Topeltvõimalus - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid.

1X – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

X2 – Kihlvedu võidab, kui 2. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

12 – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond või 2. võistkond võidab mängu

3.16.6.5     Mängija skoorib vähemalt 1 värava - Kihlveos on aluseks vaid need väravad, mis on kohtuniku poolt arvestatud ning mis on löödud vastasvõistkonna väravasse. Kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud mängus, siis kõik temale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.6.6     Jõuab järgmisesse etappi - Antud pakkumisele vastu võetud kihlvedude arvestus toimub, kui pakkumises nimetatud võistkond on ära mänginud vastava turniiri seeria/etapi viimase mängu. Kihlvedu on võitev, kui pakkumise real nimetatud võistkond pääseb järgmisesse etappi. Vahemängude või muude turniiri etappide tulemusi arvesse ei võeta. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.16.6.7     «X-võistkonna» Individuaalne total - Kihlvedu ennustab, kas pakkumises nimetatud võistkonna skooritud väravate arv on üle või alla pakkumises antud väravate arvu. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud väravate arv on võrdne pakkumise real nimetatud väravate Totaliga. Kihlveos on aluseks vaid need väravad, mis on kohtuniku poolt arvestatud ning mis on löödud vastasvõistkonna väravasse. Omaväravaid antud kihlveo pakkumises ei arvestata.

3.16.6.8     Turniiri võitja - Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt turniiri finaalmängu tulemustest. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Kihlvedu loetakse kaotanuks, kui pakkumise real nimetatud võistkond ei kvalifitseeru turniiris osalema, diskvalifitseeritakse või kui võistkond ise loobub turniiris osalemast.

3.16.6.9     Alagrupi võitja - Kihlveo arvestus toimub, kui on mängitud pakkumise real nimetatud alagrupi viimane mäng. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

3.16.6.10 Esimesena skooriv võistkond - Kui esimene löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.11 Järgmisena skooriv võistkond - Kui järgmine löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.12 Viimasena skooriv võistkond - Kui viimasena löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.6.13 Mõlemad võistkonnad skoorivad: Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas mõlemad võistkonnad skoorivad või mitte. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.14 Total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõpptulemus on «0:0», siis loetakse tulemus paarisarvuks ning kihlvedu «Total: Paaris» on võitev.

3.16.6.15 Mängu tulemus (viigita) - Kui normaalaja tulemusel on mängu skoori viigis, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.6.16 Mängus skooritud väravate koguarv - Kihlvedu ennustab mängus skooritud väravate koguarvu. Kihlveos arvestatakse vaid normaalajal skooritud väravaid (k.a kohtuniku määratud lisaminutid). Lisaaega ega penaltite seeriat kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.17 Võistkonna väravate total - Kihlvedu ennustab pakkumise real nimetatud võistkonna skooritud väravate arvu. Kihlveos arvestatakse vaid normaalajal skooritud väravaid (k.a kohtuniku määratud lisaminutid). Lisaaega ega penaltite seeriat kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.18 Kõik statistika kihlveod (Suluseisud, Vead, Nurgalöögid, Värava pealelöögid) arvestatakse vastavalt mängu finaalprotokollile.

3.16.6.19 Esimese poolaja/Mängu tulemus - Kihlvedu ennustab 1. poolaja ning terve mängu tulemuse.

3.16.6.20 Esimese värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu esimese värava. Kõik pakkumise real nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija ei osalenud mängus. Juhul kui esimese värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu esimene skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.6.21 Viimase värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu viimase värava. Kõik pakkumise real nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija ei osalenud mängus. Juhul kui viimase värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei osalenud mängus, tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu viimane skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

3.16.6.22 Mängu täpne skoor - Kihlvedu ennustab mängu täpset skoori. Kui mängu lõppskoor erineb kõigis pakkumises olnud tulemustest, siis võitvaks kihlveoks on «Mõni muu» pakkumise variant.

3.16.6.23 Võidu marginaal - Kihlvedu ennustab, kui suure väravate vahega mäng võidetakse või et mäng jääb viiki.

3.16.6.24 Nurgalöögid: Üle/Alla - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus löödud nurgalöökide arv on võrdne pakkumise real antud nurgalöökide totaliga. Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks.

3.16.6.25 Mängu 1. nurgalöök - Kihlvedu ennustab mängu esimest nurgalööki. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel.  Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata.

3.16.6.26 Mängu viimane nurgalöök - Kihlvedu ennustab mängu viimast nurgalööki. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata.

3.16.6.27 Esimese nurgalöögi aeg - Kihlvedu ennustab aja perioodi, millal lüüakse mängu esimene nurgalöök. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub vastavalt mängu esimese nurgalöögi löömise ajale.

3.16.6.28 Kõige rohkem nurgalööke skooriv võistkond - Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks. Pakkumise variant «Viik» on võitev, kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki.

3.16.6.29 Nurgalöökide total: Paaris/Paaritu - Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis «Nurgalöökide total: Paaris» kihlvedu arvestatakse võitvaks. Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks.

3.16.6.30 Võistkond võidab vähemalt ühe poolaja - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkond võidab vähemalt ühe poolaja. Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: «Jah» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond võidab mängu 1. või 2. poolaja. Kihlvedu kaotab, kui poolaja seis jääb viiki või pakkumise real nimetatud võistkond kaotab mõlema poolaja. «Ei» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond ei võida kumbagi poolaega.

3.16.6.31 Võistkond võidab mõlemad poolajad - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkond võidab mõlemad poolajad. Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: «Jah» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond võidab nii 1. kui 2. poolaja. Kihlvedu kaotab, kui pakkumise real nimetatud võistkond kaotab kas või ühe poolaja. «Ei» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond ei võida mõlemat poolaega.

3.16.6.32 Esimese värava löömise ajavahemik - Kihlvedu ennustab ajavahemikku, millal skooritakse mängu esimene värav. Kui mäng lõpeb seisuga «0:0», siis kihlvedu arvestatakse kaotanuks.

3.16.6.33 Viimase värava löömise ajavahemik - Kihlvedu ennustab ajavahemikku, millal skooritakse mängu viimane värav. Kui mäng lõpeb seisuga «0:0», siis kihlvedu arvestatakse kaotanuks.

3.16.6.34 Kõige produktiivsem poolaeg - Kihlvedu ennustab, kummal kahest poolajast on löödud väravaid rohkem või on kummalgi poolajal löödud väravate arv võrdne. Mängu lisaaega kihlveos ei arvestata.

3.16.6.35 Võistkonna kõige produktiivsem poolaeg - Kihlvedu ennustab, kas võistkonna skooritud väravate arv mõlemal poolajal on võrdne, või skoorib pakkumise real nimetatud võistkond 1. poolajal rohkem väravaid kui 2. poolajal (või vastupidi).  Mängu lisaaega kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

3.16.6.36 Esimese värava löömise tüüp - Kihlvedu ennustab värava löömise viisi. Korraldaja pakub järgmisi värava löömise kihlvedusid: